Affordable Access

Hur kan skolmobbning förebyggas? : En studie om en skolas antimobbningsarbete

Authors
  • Norrgrann, Christoffer
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Utifrån styrdokumenten gällande arbete mot skolmobbning finns det angivet att varje skola skall ha enhandlingsplan. Men det finns i nuläget inga tydliga anvisningar eller krav på hur en skola skall förhållasig till hur de ska motarbeta fenomenet kränkning och mobbning. Det finns således ingen form av mallatt förhålla sig till för Sveriges grundskolor. Det är således upp till varje huvudman och respektive skolasrektor att avgöra form och innehåll. Således framkom studiens syfte att beskriva och förstå läraresuppfattningar om skolans arbete som ett självupplevt framgångsfyllt antimobbningsarbete. Studienpresenterade också vilka roller de som arbetar på skolan spelar i detta processarbete och vad just debidragit med. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med skolans verkställande hälsoteamsom ansvarar för arbetet mot mobbning, vilka också är skaparna och de drivande bakom skolans aktuellahandlingsplan. Det innefattade intervjuer av skolans rektor, skolans kurator (huvudansvarig i hälsoteamet),två klasslärare och en fritidspedagog vilka är personalgruppen bakom gruppen. Resultatetvisade framkom uppfattningar om att framgångarna till stor del handlar om att skolan arbetar långsiktigtmed prioritering av värdegrundsrelaterade metoder som drivs av personal som har goda erfarenheterav att arbeta mot mobbning. Studien utgick från två forskningsfrågor; Vilka faktorer uppfattarpersonalen har bidragit till att göra antimobbningsarbetet framgångsrikt (?) och Vad uppfattar personalenbehöver motverkas genom ett mobbningsarbete (?). Resultat från studien är att hälsoteamet utvecklatett arbete som skulle kunna tas från vetenskaplig litteratur om fenomenet mobbning och förebyggandearbete. En annan slutsats som gjorts från studien är att även om svaren överraskande upplevdeslika så finns det skillnader mellan uppfattningarna om hur personalen ska kunna ”överföra” sinakunskaper och kompetenser till ny personal, och hur detta ”framgångsarbete” ska följa med skolansfortsatta utveckling i linje med människor i samhällets framtida utveckling. Jag drog slutsatsen att skolankan ha en möjlig framgång och ha arbetsmetoder som är unika, men som inte kan bekräfta att skolanverkligen har ”mobbningsfritt” baserat på denna studie. / <p>Betygsdatum: 220118</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times