Affordable Access

”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM / "How can you not want to live when I exist?" : An analysis of children’s picturebooks about mental illness and their ability to strengthen children’s SOC

Authors
  • Randau, Amanda
  • Johansson Sjöstrand, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. The aim of this study is to examine how children’s experiences of parental mental illness is described in picturebooks on the topic, and if these books can be helpful in increasing children's sense of coherence. The study is based on an analysis of eight Swedish picturebooks dealing with different types of mental illness directed to children in the age group 3-6 years. The books’ descriptions of children’s experiences of parental mental illness are mapped and the content is analyzed using Antonovsky’s theory Sense of Coherence, SOC. The study shows that children’s experiences of parental mental illness as described in the books, are relatively consistent with descriptions found in interview studies with children with experiences of parental mental illness. Furthermore, the study shows that the picturebooks can be helpful for children with experiences of parental mental illness, especially in combination with the presence of an adult whom the child trusts to talk to. Finally, the study shows that the picturebooks offer answers to children’s frequently asked questions about parental mental illness.  / Flertalet studier visar att barn på olika sätt påverkas av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder. De senaste åren har flera bilderböcker på ämnet psykisk ohälsa givits ut, vilket gör det till ett ämne som även de yngsta läsarna kommer i kontakt med. Syftet med studien är att undersöka hur barns upplevelser av föräldrars psykiska ohälsa beskrivs i bilderböcker på ämnet, och om böcker av detta slag kan vara en hjälp i att öka barns känsla av sammanhang. Studien bygger på en analys av åtta svenska bilderböcker som berör olika typer av psykisk ohälsa riktade till barn i åldersgruppen 3–6 år. Böckernas beskrivningar av barns upplevelser av föräldrars psykiska ohälsa kartläggs och innehållet analyseras utifrån Antonovskys teori Känsla av Sammanhang, KASAM. Studien visar att bilderböckernas beskrivningar av barnens upplevelser av förälderns psykiska ohälsa stämmer relativt väl med de beskrivningar som återfinns i intervjustudier med barn med erfarenhet av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa. Vidare visar studien att bilderböckerna kan vara en hjälp till barn med egna erfarenheter av att leva med en psykiskt sjuk förälder, speciellt i kombination med att en vuxen finns tillgänglig för samtal med barnet om bokens innehåll. Till sist visar studien att bilderböckerna erbjuder svar på vanliga frågor barn har om föräldrars psykiska ohälsa. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times