Affordable Access

Hur kan barnfetma förebyggas?

Authors
  • Norén, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. Syftet var att ta reda på hur barn och föräldrar kan förebygga övervikt och fetma hos barnet samt vilken roll sjuksköterskan spelar i förebyggandet av barnövervikt. Vetenskapliga artiklar söktes på Pubmed och har sammanställts till ett resultat. Två av studierna beskrev att programmet "Let's go 5-2-1-0" kan motivera barn att gå ner i vikt och förbättra sina hälsovanor, tillsammans med motiverande samtal ger det ännu bättre resultat. Även genom att använda äldre elever som mentor till yngre elever kan hälsovanor förbättras. Föräldrarna spelar en stor roll, det kan bli problem när föräldrarna inte anser att barnets övervikt är ett problem och det finns även en rädsla för ätstörningar om ämnet tas upp med barnet. Ett annat problem som beskrevs vara den enkla åtkomsten av onyttig mat och dryck och bristen på billiga faciliteter för utförande av fysiska aktiviteter. Två studier belyste att sjuksköterskorna upplevde brist på tid, verktyg och resurser för att arbeta förebyggande mot och behandla barnfetma. Slutsatsen är att för att lyckas med förebyggande och behandling av övervikt krävs att föräldrarna är motiverade att utföra ändringar i vardagen. Sjuksköterskor inom primärvården och på barnmottagningen och skolsköterskor anser sig inte ha tid, verktyg eller resurser att hantera detta problem och de anser att det krävs mer utbildning och tid. / Childhood obesity is a serious public health problem, 20-25% children and youth in Sweden are overweight. Children who are overweight are at risk of diseases such as diabetes, liver disorders, lipid disorders and risk of being bullied by other children. The aim was to find out how children and parents can prevent overweight and obesity in children and what role nurses play in the prevention of child obesity. A search for scientific articles was made on PubMed and those where compiled to a result. Two studies described the "Let's go 5-2-1-0" program as successful to motivate children to lose weight and to better their health habits, together with motivational interviewing an even better result emerged. Using older students as mentors for the younger students can also improve the children's healthy habits. The parents play a big role in the prevention and treatment of childhood obesity and it can become a problem when the parents don't consider their child to be overweight or obese and there is a fear for eating disorders if the subject is brought up with the child.  Another problem described was the easy access to unhealthy food and lack of cheap facilities for the execution of physical activity. Nurses experienced a lack of time, tools and recourses to work preventive against and to treat childhood obesity.  In conclusion, to succeed with the prevention and treatment it is required that the parents are motivated to make the necessary lifestyle changes, and the nurses need more education and time.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times