Affordable Access

Hur hanterar lärare digitaliseringen? : En studie om vad som styr mellanstadielärare att anpassa sina vanor när de undervisar med digitala verktyg

Authors
  • Thörnqvist, Maja
  • Degerholm, Elin
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie undersöker vad som styr mellanstadielärare att anpassa sina vanor i undervisning med digitala verktyg. För att få syn på detta söker vi svar på vilka faktorer som styr lärarnas undervisning med digitala verktyg, samt hur lärarna agerar när något störande uppstår i arbetet med digitala verktyg. Kvalitativa intervjuer, specifikt semistrukturerade, är metoden som används i studien för att kunna fördjupa oss i det lärarna berättar. Tio verksamma mellanstadielärare intervjuas. Empirin som samlas in kategoriseras genom en tematisk analys där centrala teman identifieras i lärarnas svar. Empirin analyseras sedan med hjälp av ett analysverktyg bestående av den transaktionella pragmatismens inquiryprocess som sätts i en kontext där ramfaktorer är med och styr varje steg i processen. Studien visar att lärare prövar olika strategier, som påverkas av de ramfaktorer som finns i omgivningen, för att arbeta med digitala verktyg och lösa problematiska situationer som de kan skapa. När lärarna testar olika strategier och hittar den som fungerar leder det till en ny vana som läraren använder i sin undervisning med digitala verktyg. De ramfaktorer som styr vilka strategier lärarna kan pröva och vilka vanor de har möjlighet att utveckla när de undervisar med digitala verktyg är till exempel läroplanen, skolans resurser och elevsammansättningen i klassen läraren undervisar i. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times