Affordable Access

Hur fungerar dokumentationsarbetet i praktiken? : En redogörelse och jämförelse av förskollärares dokumentationsarbete / Documentation practices : An account and comparison of the work with documentation between preschool teachers

Authors
  • Tylemar, Nelle
  • Falkman, Emelie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Förskolans läroplan har sedan 1998 reviderats flera gånger och arbetet med dokumentation har förtydligats och fått ta allt större plats, trots detta lämnar Läroplanen för förskolan (2018) tolkningsutrymme för hur dokumentationsarbetet ska genomföras. Syftet med denna studie är därför att undersöka förskollärares praktiska dokumentationsarbete ifråga om dess förutsättningar och syfte i relation till barns utveckling, lärande och delaktighet. Studien tar utgångspunkt i teoretiska perspektiv på pedagogisk dokumentation där analytiska begrepp som meningsskapande, material, process och bedömning blir vägledande i analysen. Med kvalitativa semistrukturerade intervjuer av fyra förskollärare i två olika kommuner närmar vi oss det praktiska arbetet, genom att ta del av deras upplevelser och arbetssätt. Förskollärarnas upplevelser och arbetssätt jämförs och i analysen presenteras fyra kategorier: Förutsättningar, syfte, barns utveckling och lärande samt barns delaktighet. Dessa kategorier analyseras med hjälp av valda teoretiska perspektiv och begrepp, samt sätts i relation till fem vetenskapliga studier som på olika sätt belyser pedagogisk dokumentation. Resultatet konkretiserar att pedagogisk dokumentation är ett komplext förhållnings- och arbetssätt. För att dokumentera barns utveckling och lärande används olika metoder. Några av dessa metoder möjliggör barnens delaktighet i dokumentationsarbetet. Det finns flera aspekter som påverkar dokumentationsarbetet, till exempel: Antal förskollärare, digitala plattformar och dess innehåll, syftet med dokumentationsarbetet, tiden för dokumentationsarbetet, upplägg av planeringstid samt möjligheter till reflektionsarbete. Pedagogers förhållningssätt och medvetenheten om sin egen delaktighet är också något som påverkar dokumentationsarbetet. Slutsatsen är att förskolans förutsättningar är en faktor och den individuella förskollärarens förhållningssätt till dokumentation är en annan som påverkar hur det pedagogiska dokumentationsarbetet görs. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times