Affordable Access

Hur främjar leken språkutvecklingen? : Enkätstudie om pedagogers uppfattning om lekens betydelse för barns språkutveckling

Authors
  • Fremén Nyblom, Linda
  • Dahlberg, Therese
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Läroplan för förskolan, Lpfö 18 beskriver att barn har rätt att mötas i leken och lära tillsammans och Barnkonventionen hävdar att barn har rätt till lek och vara tillsammans med andra. Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om pedagogers resonemang och förhållningssätt till en språkstimulerande lekmiljö. Forskningsfrågan vi ställer oss är Vad anser pedagoger är viktigt för att skapa språkstimulerande lek? För att få reda på pedagogernas syn och hur de resonerar valde vi att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. För att erbjuda deltagarna anonymiteten tillfrågades rektorer i åtta kommuner i Mellansverige, om de kunde skicka ut en enkät till sina anställda inom förskolan. Resultaten har sedan analyserats utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv och visar att språket främjas av samspel, kommunikation och stöttande insatser, där leken även ingår som en naturlig del i det sociala samspelet på förskolan. Orsaker till att pedagoger inte är närvarande i barns lek beror på tids- och personalbrist vilket är faktorer som pedagogerna inte själva kan bestämma över. Slutsatsen blir att pedagoger vet hur viktig leken, samspelet, kommunikationen och närvarande pedagoger är för barnens språkutveckling men att resursen inte alltid finns att kunna utföra detta i praktiken.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times