Affordable Access

Hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever lärares attityder. : En kvalitativ studie om hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever attityder ifrån lärare. / How students with ethnic backgroundsother than Swedish experience teachers attitudes

Authors
  • Rahman, Faisur
  • Zaoujan, Homam
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Aim and research questions The purpose of this study is to investigate teachers' attitudes towards students who have an ethnic background other than Swedish. What positive and negative attitudes do the students experience? How are students affected by teachers' attitudes? How are teachers' attitudes towards students expressed? Theory & Method The method used in this study is a semi-structured interview where six respondents have chosen to participate, three respondents from two different high schools. The method in the study follows guidelines that are source-critical and quality-assured in order to increase the study's validity and reliability. The study also works with a thematic analysis to organize the content. The theory used is Henri Tajfel's (2010) social identity theory, which creates understanding during the discussion. The study uses six students as respondents. Results The result shows a varied outcome. Several students agree that there are negative attitudes towards students with an ethnic background other than Swedish, but there are also statements that show positive attitudes. The results show that attitudes are expressed in several different ways, both verbally but also physically, etc. The results also show that attitudes have an impact on how the students perform but also on the schooling. Conclusions In conclusion, we can summarize that students with an ethnic background other than Swedish actually experience attitudes from teachers and other staff at the school. We also note that ethnic background above all plays a role in the occurrence of negative attitudes. These attitudes affect students individually. Finally, the study can also state based on the students' statements that teachers who have greater experience with people with a different ethnic background than their own show a greater understanding of differences. / Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med annan etnisk bakgrund än svenskupplever lärares attityder. Vilka positiva respektive negativa attityder upplever eleverna? Hur påverkas eleverna av lärares attityder? Hur uttrycks lärarnas attityder gentemot eleverna? Teori & Metod Metoden som används vid denna studie är en semistrukturerad intervju där sex respondentervalt att vara delaktiga, tre respondenterna från två olika gymnasieskolor. Metoden i studien följer riktlinjer som är källkritiska och kvalitetssäkra detta för att öka studiens validitet och reliabilitet. Studien arbetar även med en tematisk analys för att organisera innehållet. Teorinsom används är Henri Tajfels (2010) sociala identitetsteori som skapar förståelse vid diskussionen. Studien använder sig av sex elever som respondenter. Resultat Resultatet visar på ett varierat utfall. Flera elever är överens om att det förekommer negativaattityder gentemot elever med en annan etnisk bakgrund än svensk, men det förekommeräven utsagor som visar på positiva attityder. Resultatet visar att attityder kommer i uttryck på flera olika sätt både verbalt men även kroppsligt etc. Resultatet visar även på att attityder har en påverkan på hur eleverna presterar men också på skolgången. Slutsats Avslutningsvis kan vi summera att elever med en annan etnisk bakgrund än svensk faktiskt upplever attityder från lärare och annan personal på skolan. Vi konstaterar även att etnisk bakgrund framför allt spelar roll vid förekommanden av negativa attityder. Dessa attityder påverkar eleverna individuellt. Slutligen, så kan studien även konstatera utifrån elevernas utsagor att lärare som har en större erfarenhet av människor med annan etnisk bakgrund änsin egna visar på en större förståelse gentemot olikheter.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times