Affordable Access

Hur chefer arbetar med kompetensutveckling under en föränderlig tid : En kvalitativ fallstudie / How managers work with competence development during a changing time : A qualitative case study

Authors
  • Svensson, Amanda
  • Ståhlberg, Linda
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien är en kvalitativ fallstudie avseende att utforska ämnet kompetens och kompetensutveckling i studieobjektet som varit en mindre sektion inom Västra Götalandsregionens förvaltning Regionservice. Covid-19 har påverkat åtskilliga aspekter inom organisationer där många har tvingats ställa om till distansarbete. Studiens syfte har varit att utforskande skapa en djupare förståelse för- samt analysera hur chefer inom studieobjektet arbetat med medarbetarnas kompetensutveckling, då verksamheten ställt om arbetsformen till distans. Chefer har vid djupintervjuer beskrivit arbetet med kompetensutveckling. Målet med studien har också varit att undersöka hur chefer arbetat med kompetensutveckling före respektive under pandemin för att kunna bidra till kunskap om hur chefers arbete påverkats och förändrats av distansarbete. Resultatet visade att en ökad digitalisering och användning av digitala verktyg främjat chefers arbete med medarbetarnas kompetensutveckling vid distansarbete. Därigenom har kompetensutveckling blivit mer flexibelt och tidsbesparande och andelen utbildningar har ökat. Vidare resultat har visat att chefers arbete med kompetensutveckling påverkats och förändrats då arbetsmiljön förflyttats från arbetsplatsen till hemmet. Innan pandemin genomfördes kompetensutveckling fysiskt på arbetsplatsen, vid distansarbete genomfördes det digitalt vilket främjat kompetensutveckling i stort inom studieobjektet och verksamheten. / This bachelor thesis is a qualitative case study with the intention of exploring the subject’s competence and skills development within a smaller section in the study object Västra Götalandsregionen´s administration Regionservice. Covid-19 has affected several aspects within organizations as many have been forced to adapt to teleworking. The purpose of this study has been to investigate, analyse and develop a deeper understanding of how managers within the study object have worked with employee’s skills development during teleworking. Managers have described their work with skills development through in-depth interviews. The purpose of the study has also been to examine how managers have worked with skills development before the pandemic with the purpose of developing knowledge of how managers work has been affected and changed by teleworking. The results showed that 5 increased digitization and the use of digital tools promoted managers' work with employee’s skills development in teleworking. As a result, skills development has become more flexible and timesaving, and the proportion of education has increased. Further results show that managers' work with competence development was affected and changed when the work environment was moved from the workplace to the home. Before the pandemic competence development was carried out physically in the workplace, during teleworking it was carried out digitally, which promoted competence development in general within the study object.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times