Affordable Access

Analýza personálních činností ve vybraném průmyslovém podniku / HR Management Analysis for a Specific Industrial Company

Authors
  • Kačírková, Marie
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na analýzu personálních činností ve vybrané průmyslové společnosti. V teoretické části práce jsou interpretovány základní pojmy týkající se dané oblasti. Práce se věnuje všem činnostem souvisejících s personální problematikou. Praktická část diplomové práce je věnována personálním činnostem spojených s náborem nových zaměstnanců, která je doplněna o dotazníkové šetření. V závěru práce jsou uvedeny návrhy a doporučení k získávání a udržení si zaměstnanců. / This master thesis is focused on the analysis of personnel activities in specific industrial company. In the theoretical part of the master thesis, basic concepts of the given area is considered. Attention is paid to all activites connected with personnel topics. The practical part of the master thesis is studying individual personnel activities related to recruitment of new employees, supported by questionnaire survey. Conclusion of the master thesis is summarizing suggestions and recommendations to hire a new employees and ways how to keep employees in the employment. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times