Affordable Access

Hur lärare undervisar i problemlösning : En kvalitativ studie om lärarens roll vid problemlösning i lågstadiet / How teachers teach problem solving : A qualitative study of teachers role in problem solving in primary school

Authors
  • Wind, Cathrine
Publication Date
Jan 01, 1987
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med problemlösning utifrån frågeställningarna vilka strategier lyfter lärare fram i problemlösningsundervisningen och vilken roll tar läraren i undervisningssituationer av problemlösning. Fär att samla in epiri till studien har tre lärare deltagit och deras före, under och efter problemlösningsundervisningen undersöktes. Lärarnas planering av undervisningen gav information om tankar och utgångspunkter i problemlösningen som sedan utfördes och som då observerades med hjälp av två observationscheman utifrån det teoretiska ramverket, bestående av Pólyas fyra faser (1945) och Smith och Steins fem undervisningspraktiker (2014). Observationerna kompletterades med intervjuer av observerade lärare. Insamlad data bearbetades och sammanställdes till ett resultat. Analyserades gjordes av resultatet med det teoretiska ramverket som filter. Studiens resultat visar att introduktionen av ett problem är viktigt för elevers förståelse för det. Lärarens förberedelse och förutsättande av lösningsmetoder och strategier innan lektionen bidrar till att de lyckades bättre med att tydliggöra den matematiska idén i diskussionsdelen av problemlösningens. Samtidigt visar resultatet att lärare lägger olika mycket vikt på att uppmärksamma utvärderingar och reflektion i problemlösningen. Övergripande visar studien att lärarna tar en stor roll i att hjälpa och kontrollera elevernas process i lösandet av problem. Det framkommer även att lärarnas aktiva urval av elevlösningar skiljer sig mellan lärarna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times