Affordable Access

Honeypot pro bezdrátové IoT sítě / Honeypot for wireless IoT networks

Authors
  • štefunko, simon
Publication Date
Jun 09, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Ciele tejto práce ležia v teoretickej analýze konceptu Internet vecí (IoT) a jeho bezpečnostných problémov, praktickom výskume a vývoji nového unikát-neho zariadenia zvaného "IoT honeypot". Analytická časť práce sumarizuje existujúce hardvérové a softvérové riešenia, a sústredí sa na technológiu Soft-vérom definovaného rádia (SDR), ktorá bola použitá na vývoj IoT honeypot-u. Vyvíjaný prototyp v súčasnosti podporuje rozšírený Z-Wave protokol. Avšak, dizajn je dosť univerzálny na to, aby v budúcnosti podporoval ďalšie IoT protokoly. Motiváciou tejto práce bolo vytvoriť zariadenie, ktoré dokáže zbierať informácie o IoT komunikácii, detegovať potenciálnych útočníkov, a pôsobiť ako návnada, ktorá komplikuje útočníkom objaviť a prebrať kon-trolu nad skutočnými nasadenými IoT zariadeniami, ako sú senzory, spínače, a podobne. Výstupom tejto práce je funkčný IoT honeypot, ktorý podporuje viacero režimov fungovania (napríklad pasívny alebo interaktívny režim), a môže byť nasadený ako súčasť Z-Wave infraštruktúry. Predstavuje komple-ment k ostatným bezpečnostným nástrojom a mechanizmom, ktoré zvyšujú úroveň bezpečnosti IoT infraštruktúry. / The goals of this thesis lay among theoretical analysis of the Internet of Things (IoT) concept and its security issues, and practical research and development of a new unique device called "IoT honeypot." The analytical part of the thesis summarizes existing hardware and software solutions and concentrates on Software Defined Radio (SDR) technology, which was used for the development of IoT honeypot. The developed prototype currently supports a wide-spread Z-Wave protocol. However, the design is universal enough to support other IoT protocols in the future. The motivation of this thesis was to create a device that can collect information about IoT traffic, detect potential attackers, and act as a decoy that complicates attackers to discover and hack real deployed IoT devices, such as sensors, switches, and so on. The result of the thesis is a working IoT honeypot that supports multiple modes of operation (such as passive or interactive mode), and that can be deployed as a part of a Z-Wave infrastructure. It is as a complement to other security tools and mechanisms that increase the security of IoT infrastructure.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times