Affordable Access

Hodnocení spolehlivosti metodou FMEA s využitím ontologického inženýrství / Reliability Assessment by Means of FMEA Method and Ontology Engineering

Authors
  • adamcová, markéta
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této bakalářské práce je realizace automatizovaného hodnocení spolehlivosti letadlových komponent s pomocí existujících ontologických modelů metodiky FMEA. V první části práce je popsána současná situace na poli spolehlivostních analýz, dále následuje popis vybraného letadlového systému – systému odmrazování vstupního hrdla motoru. V praktické části je na vybraný systém vypracována analýza FMEA nejprve s tradičním přístupem, poté s ontologickým přístupem. Výsledky jsou porovnány a jsou navrženy změny vybraného ontologického modelu, které vedou ke zkvalitnění a zlepšení automaticky generovaného výsledku ontologického modelu. / The objective of this bachelor thesis is the implementation of automated evaluation of aircraft components reliability using existing ontological models of FMEA methodology. The first part describes the current situation in the field of reliability analysis, as well as a description of the selected aircraft system - engine anti-ice system. In the practical part, the FMEA analysis of the selected system is first done in a traditional approach and then with an ontological approach. The results are compared and evaluated, and changes are made to selected ontology, which lead to the improvement of the automatically generated output by means of the ontology.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times