Affordable Access

Hodnocení implementace adaptačního programu v mediální společnosti / Evaluation of Implementation of Adaptation Program in Media Company

Authors
  • králová, karolína
Publication Date
Jun 18, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce popisuje řízení lidských zdrojů s úzkým zaměřením na proces adaptace. Cílem této práce je vyhodnotit pomocí kvantitativního a kvalitativního výzkumu zavedený adaptační program po třech měsících jeho fungování z pohledu několika zainteresovaných stran. Teoretická část se opírá o odbornou literaturu, zabývá se zasazením procesu adaptace do kontextu personální práce a následně hloubkově samotným adaptačním programem, oblastmi adaptace, jejími nástroji i metodami vzdělávání. Praktická část se věnuje vlastnímu výzkumu za využití dotazníkového šetření a rozhovorů s členy HR oddělení, kteří stojí za vznikem programu. Na základě výsledků výzkumu a teoretických východisek jsou v závěru práce formulovány návrhy na vylepšení celého programu adaptace. / This thesis describes the human resources management with a narrow focus on the process of adaptation. The aim of this thesis is to evaluate the adaptation program three months after its implementation from the perspective of several involved parties using quantitative and qualitative research. The theoretical part summarizes literature references and focuses on the adaptation process from the viewpoint of human resource management, finally it analyses in depth the adaptation program itself, possible areas of adaptation its instruments and methods of education. The practical part is dedicated to research conducted using quantitative survey and interviews with HR department representatives who initialized changes in the process of adaptation. Subsequently, the results of the research are compared to the theoretical basis and the suggestions for improvement of this program are offered.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times