Affordable Access

Evaluation of Financial Performance of a Steel Company Using Economic Value Added / Hodnocení finanční výkonnosti hutního podniku použitím ekonomické přidané hodnoty

Authors
  • Mikulec, Karyna
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
English
License
Unknown

Abstract

The financial performance and financial stability of the business is one of the main points a company should focus on. Regular assessment of the financial health of the firm helps to identify and determine the problems within that firm and its management. Economic value added (EVA) is one of the modern indicators which is widely used as the main tool for financial analysis. The aim of this diploma thesis is the assessment of financial performance of a steel company using modern method EVA. Accounting data were converted into economic, economic value added was measured and pyramidal decomposition of EVA indicator performed. The thesis found that EVA was negative during three out of four years of the selected period which means that analyzed company didn’t create any economic added value for the owners even though there was accounting profit reported those years. Economic value added was positive only in one year. / Finanční výkonnost a finanční stabilita podniku je jedním z hlavních bodů, na které by se společnost měla zaměřit. Pravidelné hodnocení finančního zdraví firmy pomáhá identifikovat a určit problémy v rámci firmy a jejího řízení. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) je jedním z moderních ukazatelů, který je široce používán jako hlavní nástroj finanční analýzy. Cílem diplomové práce je zhodnocení finanční výkonnosti ocelářské společnosti s využitím moderní metody EVA. Účetní data byla přepočtena na ekonomická, byla vypočtena ekonomická přidaná hodnota a proveden pyramidový rozklad ukazatele EVA. V práci bzlo zjištěno, že EVA byla negativní během tří ze čtyř let zvoleného období, což znamená, že analyzovaná společnost nevytvářela pro majitele žádnou ekonomickou přidanou hodnotu, i když tyto roky vykazovaly účetní zisk. Ekonomická přidaná hodnota byla pozitivní pouze v jednom roce. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times