Affordable Access

Hodnocení denního osvětlení pomocí české vs. evropské normy / Evaluation of daylighting using Czech vs. European standard

Authors
  • fencl, adam
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání dvou normových přístupů k hodnocení množství denního osvětlení v budovách a jeho rovnoměrnost. Konkrétně jde o normy ČSN 730580-1 až 4 a normu ČSN EN 17037. Práce se také zaměřuje na stanovení množství denního osvětlení a jeho rovnoměrnosti rozložení v závislosti na okrajových podmínkách, jimiž jsou výšky stínících překážek, parametry okenních otvorů (poměr celkové plochy osvětlovacího otvoru a světlo-propustné plochy a dále na velikost okenních otvorů) a geometrie předsazených konstrukcí (šířky a vyložení lodžií a balkónů). Dále v této práci byly měřeny veličiny ovlivňující propustnost světla okenním otvorem, šlo o činitel propustnosti světla a činitele znečištění na vnější a vnitřní straně okenního otvoru. / This diploma thesis is focused on the comparison of two standard approaches to the assessment of the amount of daylight in buildings and its uniformity. Specifically, the standards are ČSN 730580-1 to 4 and ČSN EN 17037. The work is also focused on the determination of the amount of daylight and its uniformity of distribution depending on the boundary conditions, such as the height of screening obstacles, window opening parameters and light-permeable surfaces and the size of the window openings) and the geometry of the front constructions (width and lining of loggias and balconies). Furthermore, the variables affecting the light transmittance through the window opening were measured in this work, it was the light transmittance factor and the pollution factor on the outside and inside of the window opening.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times