Affordable Access

Högskolelärare – att vara både pedagog och administratör : En kvalitativ studie om hur svenska högskolelärare inom informatik upplever sin användning av digital teknik

Authors
  • Klefberg, Pierre
  • Parfitt, Thomas
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Digital teknik har blivit en stor del av våra liv och har lett till omfattande förändringar på alla nivåer i samhället. Sverige är ett av världens mest utvecklade länder inom digital teknik och vi ser att det har haft sin inverkan på människors dagliga arbetsliv, vilket också inkluderar lärare inom skolan på alla nivåer. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur svenska högskolelärare inom informatik upplever sin användning av digital teknik som de omges av på sin arbetsplats, vilket inbegriper hur de påverkar och påverkas av den digitala teknik som de använder. En kvalitativ forskningsansats användes för att svara på studiens fråga och metoden bestod av enskilda semistrukturerade intervjuer. I studien framgick det att svenska högskolelärare inom informatik kan uppleva sin användning av digital teknik som både besvärlig och bra. I de flesta fall kan de inte påverka den digitala tekniken i någon större utsträckning när det gäller dess utformning eller inköp, då system som administrationssystem och lärplattform införs via offentliga upphandlingar utan deras delaktighet. Det förekommer en tro om att högskolans digitalisering i framtiden kommer innebära att det underlättar deras administrativa arbete, men det råder ingen fullständig konsensus om att den digitala tekniken redan nu underlättar det på ett optimalt sätt. / Digital technology has become a big part of our lives and has led to extensive changes at all levels of society. With Sweden being one of the world's most technology evolved countries we see that technology has even set its roots within people's daily working lives, which also includes schoolteachers on all levels. The main purpose of the study is to investigate how Swedish university teachers in informatics experience their use with digital technology of which they are surrounded by at their workplace, which includes how they affect and are affected by the digital technology they use. A qualitative research approach was used to answer the study's question and the method consisted of individual semi-structured interviews. In the study, it emerged that Swedish university teachers in informatics experience their use of digital technology as both negative and positive. In most cases, they cannot influence the digital technology to any great extent in terms of its design or purchase, as systems such as administration systems and learning management platforms are introduced through public procurement without their participation. There is a belief that the university's digitization in the future will mean that it facilitates their administrative work, but there is no complete consensus that digital technology already facilitates it in an optimal way.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times