Affordable Access

Historische binnensteden: In een hogere versnelling

Authors
  • Bulut, F.E. (author)
Publication Date
Jan 22, 2009
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De Nederlandse historische binnensteden zijn over de eeuwen heen erg veranderd. Talloze ingrepen hebben plaatsgevonden om deze aan de eisen van het veranderende gebruik te laten voldoen. Denk hierbij aan de grote doorbraken ten behoeve van het autoverkeer. Tegenwoordig gaan we veel voorzichtiger om met ons cultureel erfgoed, we zijn meer bewust geworden van de waarde van onze historische binnensteden. Daarom zijn de meeste van deze ook aangewezen als een beschermd stadsgezicht. Daarnaast gebruiken ook steeds meer steden hun historische binnenstad om een identiteit te cren en te concurreren met andere steden. Het toenemende besef van cultuur en erfgoed heeft met zich meegebracht dat ingrepen in de historische binnensteden erg ingewikkeld en gevoelig zijn geworden omdat er met elke vernieuwing een deel van het verleden van een stad verdwijnt. Dat er iets moet gebeuren op sommige gebieden is niet de discussie maar de manier waarop dit gebeurd wel. Volgens sommigen gaat dit ten koste van het cultureel erfgoed en kan het op een andere manier waarbij meer rekening gehouden wordt met behoud van de aanwezige gebouwen en structuur. Deze groep vormt dan ook meestal het verzet tegen de ingrepen met als gevolg een 'lange' procesduur van gebiedsontwikkelingsprojecten in de historische binnensteden. En de lange duur van projecten kan er uiteindelijk in resulteren dat gebieden en zelfs historische binnensteden leeglopen en verpauperen. De stad Leiden is hier een goed voorbeeld van. Het Aalmarktproject komt hier maar niet van de grond met als gevolg dat het gebied verpaupert en leegloopt en de stad zijn concurrentiepositie ten opzichte van andere steden verliest. Om gebiedsontwikkelingen interessant en haalbaar te houden moeten er dus manieren gevonden worden om de lange duur te verkorten. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek rondom de lange duur van projecten en het aangeven van mogelijkheden om deze te verkorten. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Is het proces bij gebiedsontwikkelingen in Nederlandse historische binnensteden te accelereren en zo ja op welke manieren is dit mogelijk? In dit onderzoek wordt eerst een theoretisch kader gevormd omtrent de begrippen historische binnensteden en gebiedsontwikkeling. Ook zijn hierbij naar de geldende wetten en regelgevingen in historische binnensteden en naar andere soortgelijke onderzoeken gekeken. Aan de hand van de verkregen kennis is het overig deel van het onderzoek verricht, namelijk een casusstudie. Uit het onderzoek is gebleken dat het proces sneller doorlopen zou kunnen worden maar dat de marges erg klein zijn. De duur van het proces hangt van veel dingen af en het is het samenspel van de verschillende aspecten die uiteindelijk ervoor zorgen of een project upt door gegaan is en hoe lang het dan geduurd heeft voordat de plannen gerealiseerd zijn. Ter verduidelijking hiervan is het aspect draagvlak. Een betere informatievoorziening kan erbij helpen om meer draagvlak te cren, maar dit is niet gegarandeerd. En dit is van bijna voor alle gevonden mogelijkheden te zeggen. De punten waardoor het proces sneller doorlopen zou kunnen zijn: - Een kwalitatief betere informatievoorziening - Meer aandacht voor draagvlak - Meer aandacht in de fasering voor: * Meer tijd voor de definitiefase, * Meer aandacht voor verwervingen en mogelijke onteigeningen, * Onderhandelingen, * Taken, * Draagvlak cren en behouden, zowel maatschappelijk als politiek, * Expertise, * Actoren, * Risicoverdeling. - Betere risico-inventarisatie - Samenwerkingen meer tijd geven zodat er meer een vertrouwensband ontstaat - Missende expertises in kaart brengen, zowel bij gemeente als bij marktpartijen - Juridisch gezien het begrip 'belanghebbenden' strikter definin - Meer aandacht voor procesmanagement - Een standvastiger en een professioneler gemeente / Architecture

Report this publication

Statistics

Seen <100 times