Affordable Access

Rétorické dovednosti učitele střední školy / High school teacher´s rhetorics skills

Authors
  • šírek, michal
Publication Date
Jun 15, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Hlavní myšlenkou práce bylo vytvořit ucelený přehled rétorických dovedností, které jsou zásadní právě pro učitele středních škol. V teoretické části jsou popsány jednotlivé dovednosti, jejich možnosti užití a též přehled chyb a nedostatků, kterých se učitelé při své práci dopouštějí. To, jak důležité je učitelům nabízet možnost rozšíření si rétorických dovedností, potvrdila i praktická část práce (dotazník vyplněný učiteli SŠ), jejíž výsledky odhalují připravenost učitelů na výuku právě v oblasti rétoriky. Pro navýšení vypovídací hodnoty výsledků šetření bylo provedeno srovnání s podobným výzkumem, který se též zaměřoval na rétorické dovednosti učitelů, nicméně dotazníky byly rozdány studentům. Jelikož je trendem současné doby využití techniky a mladí lidé stále více komunikují prostřednictvím elektroniky, je učitel stěžejní osobou, která může studentům přiblížit krásu a důležitost mluvené řeči a též důležitost rozvoje komunikačních dovedností. Zvýšené nároky na rétorické dovednosti učitelů májí tudíž velmi silný přesah i na budoucnost příštích generací. Motivovat učitele k rozvoji svých rétorických dovedností, je proto jistě prioritou a zájmem celé společnosti. / The main idea of this work was to create a comprehensive overview of rhetorical skills, which are essential for all teachers at schools. In the theoretical parts individual skills are described, possibility of its use and the errors and weaknesses made by teachers. It is very important to offer the possibility of extending a rhetorical skills to all teacher, which was proved by practical part - teacher questionnaire, where the results of it shows the readiness for teachers in the field of rhetoric. The results of the investigation to the value was compared with a similar research, which also focused on the rhetorical skills of teachers, however, questionnaires were distributed to students. As the present trend of using technology and young people increasingly communicate via electronics, teacher is the person who can bring beauty and importance of spoken language and the importance of communication skills to students. Elevated claims on rhetorical skills of teachers have very strong overlap for the future of coming generations. Motivation of teachers to develop their rhetorical skills must therfore have priority and interest of the society.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times