Affordable Access

”HAR DU INTE GODA RELATIONER INOM ELEVGRUPPEN SÅ KOMMER JU ELEVER ATT OTRIVAS” : -En kvalitativ studie om relationskapande i fritidshemmet

Authors
  • Alexander, Eklund
  • Burström, Gustav
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Examensarbetets syfte var att få en fördjupad förståelse och kunskap om relationsarbete på fritidshemmet, hur fritidslärares bemötande och förhållningssätt främjar och påverkar relationer och deras betydelse för eleverna. För syftet insamlades empiriska data i en kvalitativ intervjustudie med åtta informanter, samtliga yrkesverksamma fritidspedagoger/fritidslärare i fritidshemmet. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt i förhållande till studiens teoretiska utgångspunkt, ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I studiens resultat framkommer att fritidslärarnas arbete för att främja goda relationer och nå alla elever med olika behov är grundläggande för att få en fungerande verksamhet på fritidshemmet. Goda relationer utgör enligt studiens informanter grunden för elevernas trivsel, trygghet och mående som i sig utgör grunden för lärande. Samtliga av de medverkande fritidslärarna strävar efter att främja goda relationer, genom att använda sig av olika former av samtal och lekar. Studiens resultat ligger därmed teoretiskt i linje med det sociokulturella perspektivet på lärande. Studiens övergripande slutsats är att fritidslärare i sin dagliga verksamhet behöver ha en bred verktygslåda för att kunna variera sitt förhållningssätt och bemötande av alla olika elever.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times