Affordable Access

Happy ending? En studie i sexuell exploatering på thaimassagesalonger i Malmö

Authors
  • Bodis, Helena
  • Zadig, Josefina
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Flera olika källor har fastställt att många av Malmös thaimassagesalonger erbjudersexuella tjänster mot betalning. Syftet med denna studie har varit att delsundersöka hur omfattande den påstådda problematiken är samt att tydliggöravilken utsatthet en del av kvinnorna på salongerna lever i. En viktig del i studienhar varit att lyfta fram vilket stöd som professionella aktörer kan erbjuda dessakvinnor. Erfarenheter och kunskaper från de professionella aktörerna, bådefrivilligorganisationer, kommunala verksamheter samt myndigheter, har legat tillgrund för studiens resultat. Informationen har hämtats genom kvalitativaintervjuer med personal från ovan nämnda aktörer. Det framgår tydligt att detförekommer försäljning av sex på thaimassagesalonger i Malmö.Samtliga respondenter i intervjuerna bekräftar att många av kvinnorna på Malmösthaimassagesalonger lever i en särskild utsatthet. En beroendeställning gentemotsin arbetsgivare eller sin svenska man, tillsammans med en bristande kunskap omsvenska lagar och rättigheter, har varit det som bidragit till kvinnornaslivssituation. En rädsla för att mista sitt uppehållstillstånd har varit en faktor somökat deras beroendeställning. Enligt en del intervjupersoner kan arbetet med att nåut till denna målgrupp bli väsentligt mycket bättre. / Multiple sources determine that many of Malmö’s Thai massage parlours offersexual services. The goal of this study has been to investigate how extensive thealleged problem is, and to clarify the type of vulnerable situations some of thewomen working in the massage parlours live in. An important part on this studyhas been to highlight the type of support professionals can offer these women.Experiences and knowledge from professionals, voluntary organizations, andmunicipalities has been the bases for this study. Data has been gained throughqualitative interviews with professionals from the above mentioned actors. Theinterviews show that sexual services are sold in Thai massage parlours in Malmö.The interviewees confirm that many of the women that work in Thai massageparlours live in especially vulnerable situations. A combination of dependency ontheir employer, on a Swedish husband and a lack of understanding of Swedishlaws and rights, have contributed to these women’s vulnerability. A fear of losingtheir residency is a factor that has increased their dependency. According toseveral interviewees, outreach work toward this group can become substantiallyimproved.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times