Affordable Access

Hållbarhet i försörjningskedjan : Integration och interorganisatorisk påverkan av hållbarhet för värdeskapande i en försörjningskedja

Authors
  • Lund, Matilda
  • Hermansson, Emmie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Hållbarhet har på senare tid fått en större betydelse för företag då allt fler lägger större fokus på det. Det innebär att inte enbart de ekonomiska fördelarna beaktas i företagen utan även miljömässiga och sociala effekter. I takt med att hållbarhetsaspekten fått en ökad betydelse har fokus skiftat till hela försörjningskedjan istället för det enskilda företaget. Det är därmed viktigt med samspel mellan företag i försörjningskedjan för att främja hållbarheten. Företag behöver anpassa sig utefter sina kunder och integrera hållbarhet i verksamheten. Genom att företag i en försörjningskedja arbetar process- och gränsöverskridande kan det stödja hållbarheten. Kunden är en primär intressent för leverantören vilket gör att företaget kan skapa kundvärde genom hållbarhet. Genom att företag integrerar hållbarhetsaspekter som ligger i linje med kundernas behov kan det skapa kundvärde. Det har däremot visat sig att intressenter kan uppleva brister i företags miljömässiga och sociala arbete. Ett problem som kan uppstår är därmed utmaningar i att utveckla samarbete mellan gränserna. Företag står inför risken att förlora kunder om de inte svarar på kundernas krav om hållbarhet utifrån försörjningskedjan. Det kan vara av betydelse för företag att även integrera hållbarhet i deras verksamhetsstyrning. Det har visat sig att företag inte förstår hur de exempelvis ska kommunicera med kunden och anpassa sig efter kundens behov för att skapa kundvärde. Det kan även vara utmanande för företag att integrera hållbarhet i verksamhetens strategi på grund av att det påverkar verksamhetsstyrningen. Det krävs att företags verksamhetsstyrning förändras då organisationer väljer att integrera hållbarhet vilket visat sig vara problematiskt. Företag behöver därmed anpassa sin verksamhetsstyrning för att hantera hållbarhet. / Sustainability has recently become more important for companies as more people put more focus on it. This means that not only the economic benefits are taken into account in the companies but also the environmental and social effects. As the sustainability aspect has become more important, the focus has shifted to the entire supply chain instead of the individual company. It is therefore important for companies to interact with each other in the supply chain to promote sustainability. Companies need to adapt to their customers and integrate sustainability into their operations. Furthermore, when companies in a supply chain are working across processes and borders, it can support sustainability. The customer is a primary stakeholder for the supplier, which means that through sustainability, the company can create customer value. By integrating sustainability aspects that are in line with customers' needs, companies can create customer value. On the other hand, it has been shown that stakeholders may experience absence in companies' environmental and social work. A problem that can arise is thus challenges in developing cooperation between borders. Companies face the risk of losing customers if they do not respond to customers' demands for sustainability. It can be important for companies to integrate sustainability into their strategy. It has been shown that companies do not understand how, for example, they should communicate with the customer and adapt to the customer's needs to create customer value. It can also be challenging for companies to integrate sustainability into the business strategy because it affects their management control system. It is required that companies' management control system changes when organizations choose to integrate sustainability, which proves to be problematic. Companies thus need to adapt their business management to manage sustainability.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times