Affordable Access

Hälsosamma kostvanor vid depression : Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av att stödja och motivera patienten - en kvalitativ studie

Authors
  • Gränsmark, Ylva
  • Foleby, Agnetha
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Depression is a common disease worldwide and the most common cause of mental illness. Studies have shown an association between unhealthy diets and depression. The purpose of the study was to explore district nurses and nurses' experience of supporting patients and motivating those with depression to healthy dietary habits in primary care. In order to answer the purpose of the study, an interview study was conducted in which the data material was analyzed using qualitative content analysis with inductive approach. Eleven district nurses and nurses working at a lifestyle clinic were recruited from ten health centres in the South of Sweden. In the study's results, three categories emerged; The Individual Meeting with the Patient, Motivational Tools and Obstacles. The individual meeting was about putting the patient first, confirming and establishing a good relationship and entrusting safekeeping. Motivational tools were about the nurses' description of the use of various tools such as motivational conversations, diet diaries, knowledge etc. to support and motivate patients to change their dietary habits. The nurses experienced that patients with depression had difficulties with motivation and that some did not have the power to change. The nurses could be in need of collaboration with other professionals and colleagues to get support and advice in their caring conversation with the patient. In order to improve the quality of care for the patient with depression, it may be important for further research in this area from both a patient and nurse perspective at lifestyle clinics in primary care. / Depression är en av vanlig sjukdom världen över och den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa. Studier har visat samband mellan ohälsosamma kostvanor och depression. Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskor och sjuksköterskors erfarenhet av att stödja och motivera patienter med depression till hälsosamma kostvanor på livsstilsmottagning inom primärvården. För att besvara studiens syfte genomfördes en intervjustudie där datamaterialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Elva distriktssköterskor och sjuksköterskor som jobbade på livsstilsmottagning rekryterades från tio hälsocentraler i södra Sverige. I studiens resultat framkom tre kategorier vilka var Det individuella mötet med patienten, Motivationsverktyg och Hinder. Det individuella mötet berörde vikten av att sätta patienten i centrum, att bekräfta, skapa en god relation samt förmedla trygghet. Motivationsverktyg handlade om sjuksköterskornas beskrivning av användning av olika verktyg såsom motiverande samtal, kostdagböcker, kunskap etc. för att kunna stödja och motivera patienterna till att förändra sina kostvanor. Sjuksköterskorna upplevde att patienter med depression hade svårigheter med motivationen och att en del inte hade kraft till förändringen. Det framkom att sjuksköterskorna kunde vara i behov av samarbete med andra professioner och kollegor för att få stöd och råd i det vårdande samtalet med patienten. För att förbättra vårdkvaliteten för patienten med depression kan det vara av vikt av ytterligare forskning både ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv på livsstilsmottagning inom primärvården.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times