Affordable Access

Grundskolekuratorers självskattade kunskap och kompetens kring suicidalitet och suicid hos barn / Elementary School Counselor’S Self-Rated Knowledge and Competence About Suicidality and Suicide Among Children

Authors
  • Nilsson, Emelie
  • Larsson, Emma
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I Sverige dör i genomsnitt 22 barn under 18 år i suicid årligen, varav en handfull är under 15. För att motverka suicidalitet och suicid bland barn krävs att viktiga samhällsaktörer har kunskap och kompetens att agera kring problematiken. För professionella generellt lyfts att kunna identifiera riskfaktorer, att samtala med barn, att ha kännedom om åtgärder och ageranden etc. som viktiga suicidpreventiva aspekter. I skolans värld är det skolkuratorn som ska bidra med psykosocial expertis för att främja barns hälsa. Utifrån syftet att få en överblick över hur grundskolekuratorer själva skattar sin kunskap och kompetens beträffande suicidalitet och suicid hos barn som går i grundskolan, har i denna undersökning 36 kommunala grundskolekuratorer i Malmö Stad svarat på en självskattningsenkät bestående av 18 frågor kopplade till ämnet. Studiens frågeställning är “Hur skattar kommunala grundskolekuratorer i Malmö Stad sin kunskap och kompetens beträffande suicidalitet och suicid hos barn som går i grundskolan?”. Resultatet visar att det, mer eller mindre, föreligger skillnader i hur dessa upplever sin kunskap och kompetens inom de olika områdena. Inom vissa områden har skillnaderna visat sig vara större - som i att prata med barn i grupp om suicidalitet och suicid, vari vissa skattade sig lägst och andra högst. Inom andra områden var skattningarna generellt mer samstämmiga - som i att fråga ett barn om suicid vid misstanke om detta samt i samarbetet med utomstående aktörer. Trots att majoriteten fått utbildning inom området så upplever en ännu starkare majoritet att de skulle behöva mer sådan. Resultatet visar även att skolkuratorerna generellt skattar sin kunskap något högre än sin kompetens. / In Sweden, an average of 22 children under the age of 18 die in suicide anually, of which a handful are under 15. To counteract suicidality and suicide among children, professionals in society requires knowledge and competence to act against the issue. For professionals in general, important areas such as knowledge about and ability to identify risk factors, conversations with children, knowledge about how to act etc. are highlighted. In the school world, the school counselor shall contribute with psychosocial expertise to promote children’s health. Based on the purpose of getting an overview of how elementary school counselors rate their knowledge and competence regarding suicididality and suicide among elementary school childen, in this study, 36 municipal elementary school counselors in Malmö Stad have answered a self-assessment survey which included 18 questions related to the subject. The question of the study was “How do elementary school counselors rate their knowledge and competence regarding suicidality and suicide among elementary school children?”. Result shows that there are differences in how the school counselors rated their knowledge and competence within the different areas. In some areas the differences were greater; such as talking with groups of children about the issue; where some rated themselves at lowest and some at highest. In other areas the responses were a bit more consistent; when asking a child about suicide thoughts if such suspicions exist and in the cooperation with external actors. Although the majority have received education within the subject, a larger majority experiences a greater need of this. It also appears that in general, the counselors rated their knowledge to be a bit higher than their competence.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times