Affordable Access

Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes

Authors
  • Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M.
  • van Delft, S.P.J.
  • Huiskes, H.P.J.
  • Sival, F.P.
  • Corporaal, A.
  • Ozinga, W.A.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Binnen de dijken, gaat de landbouw samen met kunstmatige ontwatering, peilbeheersing en bodemdaling. Dit leidt tot problemen bij de realisering van natuurdoelen. In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)

Report this publication

Statistics

Seen <100 times