Affordable Access

Gräv där du står : En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på lokalhistoria

Authors
  • Jonasson, Mikael
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med den här studien är att ta del av hur historielärare i årskurserna 1 till 6arbetar med lokalhistoria, samt om de upplever att elevernas motivation skiljer sigåt när undervisningen handlar om dess hembygd. Metoden jag använde för attsamla min empiri var kvalitativa intervjuer som jag genomförde med sex styckenlärare. Intervjuerna var halvstrukturerade och metodansatsen var fenomenografidär jag inriktade mig på att se likheter och skillnader i det erhållna resultatet. Detresultat jag fick var att samtliga sex lärare ansåg att lokalhistoria var en viktig delav historieundervisningen. De hade samtidigt förståelse för att det i dagensläroplan ges mindre plats för lokalhistoria, men de menade att undervisning omhembygden ändå förekommer. Lokalhistoria tycktes ge en ökad motivation hoseleverna. / <p>SO</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times