Affordable Access

Gifta på låtsas? : Hur den moderna kärlekens normer och investeringsstrategier förmedlas i reality-TV / Marriage on pretend? : How the norms and investment strategies of modern love are conveyed in reality TV

Authors
  • Hultgren, Agnes
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. Men trots detta söker människor efter sin perfekta match och ett långvarigt förhållande. Gift vid första ögonkastet är ett samtida realityprogram där deltagare som längtar efter kärlek ska gifta sig med en främling. Programmet ger insyn i hur par, från att aldrig ha träffat varandra, ska gifta sig och under ett par veckor bo ihop som hustru och man. Under programmets gång ska de bygga en relation för att vid programmets slut bestämma om de vill vara fortsatt gifta eller om de ska skilja sig. För att se hur moderna relationer och känslomässig investering förmedlas i reality-TV utgår den här studien i observationer av det svenska och amerikanska Gift vid första ögonkastet. Studien visade att kärleken i Gift vid första ögonkastet utgjordes av ett stort frihetsbehov och att kommunikation både möjliggjorde och skapade problem för den känslomässiga investeringen. Det var när deltagarna visade att de var redo att släppa på delar av sin frihet och värderade tilltro till sin partner som det känslomässiga engagemanget kom att kommuniceras som allra tydligast.  / Old norms that revolve around love and relationships have today disappeared and love has, like society, been modernized. Relationships have become freer and partners have become replaceable. The emotional investment has thus become more difficult in modern relationships. But despite this, people are looking for their perfect match and a long-lasting relationship. Married at First Sight is a contemporary reality show where participants who long for love are about to marry a stranger. The program provides insight into how couples, from never having met each other, gets married and live together as a wife and husband for a couple of weeks. During the program they will build a relationship so that they in the end of the program can decide whether they want to remain married or whether they want to divorce. To see how modern relationships and emotional investment are conveyed in reality TV, this study is based on observations of the Swedish and American Married at first sight. The study showed that love in Married at first sight consisted of a great need for freedom and that communication both enabled and created problems for the emotional investment. It was when the participants showed that they were ready to let go of parts of their freedom and valued trust in their partner that the emotional commitment came to be communicated most apparent. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times