Affordable Access

Genrepedagogik - ett sätt att utveckla skrivandet : En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv på språkintroduktionsprogrammet

Authors
  • Mahmood, Gina
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Med detta arbete undersöker jag hur verksamma lärare som undervisar i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet upplever genrepedagogiken som undervisningsmetod i syfte att utveckla flerspråkiga elevers skrivande. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och semistrukturerade intervjuer berättar sex lärare på olika skolor i Mellansverige, hur de upplever arbetet med genrepedagogik som undervisningsmetod, vilka fördelar och utmaningar uppkommer i arbetet med genrepedagogiken och hur de stöttar flerspråkiga elever utifrån explicit undervisning. Resultatet visar att samtliga lärare, som undervisar eller har undervisat i ämnet svenska som andraspråk på språkintroduktionsprogrammet, har positiva uppfattningar och upplevelser i arbetet med genrepedagogik i syfte att utveckla flerspråkiga elevers skrivande. Det har visat sig att arbetet med genrepedagogik har skapat en ökad förståelse och medvetenhet hos flerspråkiga elever om olika texttypers genrestruktur och språkliga drag. Resultat visar också att genrepedagogiken har en positiv inverkan på flerspråkiga elevers skrivutveckling då de intervjuande lärarnas utsagor, till stor del, överenskommer med studien tidigare forskning. Den mest användbara delen i genrepedagogik anses vara cirkelmodellen enligt samtliga lärare i studien. Stöttning utifrån explicit undervisning uppkommer beroende på elevgruppen och utifrån flerspråkiga elevers behov och förmågor. Slutsatsen kan dras att genrepedagogik är en undervisningsmetod som utvecklar flerspråkiga elevers skrivande i ämnet svenska som andraspråk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times