Affordable Access

Fysioterapeuters erfarenheter av arbete med barn med långvarig smärta : En kvalitativ studie

Authors
  • Henriksson, Frida
  • Mattsson, Evelina
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort hälsoproblem hos barn och ungdomar. Rehabiliteringen av barn med smärta måste ta hänsyn till andra, ofta mer komplexa faktorer, än motsvarande rehabilitering av vuxna personer. Smärtuttrycket och konsekvenserna av långvarig smärta hos barn är mångfacetterat och har stor inverkan på både individ och samhälle. I avsikt att på sikt möjliggöra en ännu mer effektiv rehabilitering är det därför betydelsefullt att sammanställa fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av mötet med och rehabiliteringen av barn med långvarig smärta.  Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka fysioterapeuters erfarenheter av arbete med barn med långvarig smärta.   Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Totalt utfördes sex semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide. Intervjuerna utfördes med verksamma fysioterapeuter som arbetar med barn med långvarig smärta och data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  Resultat: Analysen av informanternas erfarenheter av arbete med barn med långvarig smärta resulterade i fem kategorier: Teamet är kärnan, Den viktiga förtroenderelationen, Motverka utanförskap, Möta smärta och Vägleda framåt.  Slutsats: Att motverka utanförskap, möta smärta hos barnet och vägleda framåt beskrivs av fysioterapeuterna i denna studie som avgörande i rehabiliteringen av barn med långvarig smärta. För att möjliggöra detta förutsätts ett bemötande som främjar en förtroenderelation och stödet av ett välfungerande interdisciplinärt team. Resultatet från denna studie kan bidra till att uppmärksamma arbetets framgångsfaktorer och svårigheter för att på sikt ge förutsättningar till en optimerad och mer effektiv vård av barn med långvarig smärta. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times