Affordable Access

Från tv-ben och förminskat latmaskshjärta till ADHD : -Hur påverkar medias bild av barns tv-tittande pedagogens syn på användandet av tv och dator i förskolan? / From television legs and reduced lazybones heart to ADHD : - How does the media's picture of children's television viewing pedagogue approach to the use of television and computer in preschool?

Authors
  • Ekman, Johanna
  • Östling, Linda
Publication Date
Jan 01, 2012
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna undersökning syftar till att undersöka sanningshalten i medias artiklar om barns TV-tittande. För att göra det, jämfördes flera tidningsartiklar med vetenskapliga artiklar som handlar om barns tv-tittande. Endast de tidningsartiklar som hänvisar till vetenskapliga artiklar användes för denna undersökning. Resultaten visar att media ibland vinklar fakta, men överdriver riskerna med yngre barns tv-tittande i jämförelse med vad som skrivs i de vetenskapliga artiklarna. I flera fall har även de positiva effekterna tonats ned, såväl i tidningsartikeln som i den vetenskapliga artikeln. Tolv av de fjorton tidningsartiklarna i denna undersökning återberättar inte vad den vetenskapliga forskningen säger på ett sanningsenligt sätt.   För att undersöka om det finns något samband mellan medias bild av barnens TV-tittande och förskollärarnas medieanvändande delades en enkät ut till flera förskollärare. Enkätundersökningen visar att hälften av deltagarna inte svarade på om de var påverkade av medias bild eller inte. De som besvarade den frågan uppgav att de antingen inte påverkades alls eller mycket lite av medias bild, eller så svarade de, men inte på den aktuella frågan. Dessa resultat är dock osäkra på grund av det låga antalet svar på enkäten. / This study aims to investigate the truthfulness in media reports concerning children´s television viewing. Several press articles were compared with scientific articles which is about children´s television viewing. The press articles referring to scientific articles for this study were choosen. Our results show that media attend some times to angle facts but exaggerate the risks with young children´s television viewing in compared to what the scientific articles report. In several cases, the positive effects have been downsized both in the press articles and in the scientific articles. Twelve of the fourteen press articles in this study failed to retell what the scientific research says in at truthful way.   To explore if there is a relationship between media´s report in children´s television viewing and preschool teachers media usage a questionnaire were handed out to preschool teachers. The questionnaire survey shows that half of the participants did not answer whether they were influenced by the media`s image or not. Those who did answer reported that they either were not affected at all or very little of media´s image or they did answer, but not to the question at issue. These results, however, are uncertain, due to the low number of responses on the questionnaire. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times