Affordable Access

Fritidslärarens utmaningar med att hantera dubbla uppdrag / Double mission challenges for leisure teachers

Authors
  • Isabella, Nilsson
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Målet med denna undersökning är att undersöka vilka utmaningar fritidslärare stöter på i sinyrkesroll. Fokuset blir på vilka utmaningar fritidsläraren möter i sitt uppdrag. Målet är att lyftafram vilka svårigheter och faktorer som kan påverka fritidslärarna. Frågorna som jag skaförsöka besvara är: hur beskriver fritidslärare sitt uppdrag och hur ser de på samverkan medklasslärarna? vilka dilemman upplevs i relation till samverkan med klasslärarna?Jag har att använt mig av kvalitativa metoder för att få fram resultat till min undersökning. Jaghar använt mig av intervjuer som datainsamling, där jag har intervjuat fyra fritidslärare på olikaskolor. Mitt empiriska material har analyserats och uttrycks ur ett nyinstitutionellt ochsociokulturellt perspektiv. Jag har även använt mig av annan forskning inom samma område.Resultatet uppvisar att fritidslärare upplever att det finns utmaningar men att de gör det bästaför att utföra sitt uppdrag genom olika metoder. Det framgår tydligt att arbetsuppgifter ochuppdrag uppfattas olika av olika fritidslärare, men även skolledare och deras kollegor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times