Affordable Access

Från traditionella arbetsuppgifter till en allt mer rådgivande roll : - En kvalitativ undersökning om redovisningskonsulter kompetenskrav i den rådgivande rollen och deras upplevelse av eventuella förväntningsgap

Authors
  • Salih, Shalaw
  • Touma, Alan
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Datum: 29 Maj, 2023 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Alan Touma (98/01/12), Shalaw Salih (00/04/03) Titel: Från traditionella arbetsuppgifter till en allt mer rådgivande roll - En kvalitativ undersökning om redovisningskonsulter kompetenskrav i den rådgivande rollen och deras upplevelse av eventuella förväntningsgap Handledare: Dariusz Osowski Nyckelord: Redovisning, rådgivning, automatisering, artificiell intelligens, kompetenser, förväntningsgap Forskningsfråga/or:  • På vilket sätt upplever redovisningskonsulter att deras yrkesroll har påverkats av automatisering och artificiell intelligens? • Vilka kompetenser efterfrågas i den rådgivande rollen och hur skiljer sig dessa från de kompetenser som tidigare har identifierats? • Upplever redovisningskonsulter eventuella förväntansgap som rådgivande redovisningskonsulter och vilka eventuella strategier kan det innebära för att möta kundens behov? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur automatisering och artificiell intelligens påverkar redovisningskonsulternas yrkesroll, vilka kompetenser som eftersöks i den rådgivande rollen och hur dessa skiljer sig från tidigare identifierade kompetenser. Dessutom kommer studien att undersöka om redovisningskonsulterna upplever eventuellt förväntningsgap i den rådgivande rollen. Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod med ett abduktiv tillvägagångssätt. Primärdata samlades via semistrukturerade intervjuer med sex utvalda redovisningskonsulter. Den insamlade empirin har sedan analyserats genom tillämpning av tematisk analys. Slutsats: Studien visar att automatisering och artificiell intelligens har effektiviserat redovisningskonsulters arbetsuppgifter. Detta frigör tid för redovisningskonsulter att fokusera på mer analytiska och rådgivande uppgifter. För att framgångsrikt tillfredsställa kundernas behov i denna rådgivande roll behövs kompetenser som social kompetens, analytisk kompetens, teknisk kompetens, specialiserad kunskap samt grundläggande kunskaper. Vidare indikerar studien att förväntningsgapet mellan kunder och redovisningskonsulter inte är betydande. Detta beror på de effektiva strategier som konsulterna använder för att minska detta gap såsom tydlig kommunikation och transparens. / Date: May 29th, 2023 Level: Master thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Alan Touma (98/01/12), Shalaw Salih (00/04/03) Title: From traditional tasks to an increasingly advisory role - A qualitative study on the competence requirements of accounting consultants in the advisory role and their experience of potential expectation gap Supervisor: Dariusz Osowski Keywords: Accounting, advisory, automation, artificial intelligence,  competencies, expectation gap Research questions:  • In what ways do accounting consultants feel that their professional role has been impacted by automation and artificial intelligence? • What competencies are in demand in the advisory role and how do these differ from the competencies that have been previously identified? • Do accounting consultants experience any expectation gaps as advisory accounting consultants and what possible strategies might this entail to meet customer needs? Purpose: The purpose of this study is to examine how automation and artificial intelligence affect the role of accounting consultants, what competencies are sought in the advisory role, and how these differ from previously identified competencies. In addition, the study will investigate whether accounting consultants perceive a possible expectation gap in the advisory role. Method: The study has applied a qualitative research method with an abductive approach. Primary data were collected through semi structured interviews with six selected accounting consultants. The collected empirical data was then analyzed using thematic analysis. Conclusion: The study shows that automation and artificial intelligence have made accounting consultants' tasks more efficient. This frees up time for accounting consultants to focus on more analytical and advisory tasks. In order to successfully satisfy the customers' needs in this advisory role, competencies such as social competence, analytical competence, technical competence, specialist knowledge and basic knowledge are needed. Furthermore, the study indicates that the expectation gap between customers and accounting consultants is not significant. This is due to the effective strategies that the consultants use to reduce this gap, such as clear communication and transparency.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times