Affordable Access

Från dagisfröken till förskollärare : Förskollärares berättelser om ett förändrat uppdrag / From kindergarden teacher to preschool teacher : Preschool teachers stories of the changing mission

Authors
  • Jessica, Anderssson
  • Åkerberg, Sofie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den svenska förskolan som institution började på 1800-talet med barnkrubban där fokus var  omsorg. Genom åren förändrades institutionen och 1998 blev det förskola med fokus på omsorg  och undervisning som en helhet. Denna förändring innebar också att förskolan gått från att lyda  under Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. I takt med detta har förskollärarnas  roll förändrats och fått ett pålagt ökat ansvar. Syftet med vår studie är att lyssna till erfarna  förskollärares berättelser om det förändrade uppdraget samt deras syn på omsorg och  undervisning. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer ur ett oral history  perspektiv tillsammans med sex förskollärare i södra Sverige. Det transkriberade materialet har  analyserat ur det fenomenologiska perspektivet. Fenomenologin som förhållningssätt lyfter  förskollärarnas upplevelser inom förskolan vilket är studiens syfte. I resultatet framgår att  förskollärarna såg sig själva tillhöra en profession som motiverar dem till ansvar och  kompetensutveckling. Förskollärarna beskriver omsorgens förändrade fokus som en  förskjutning från det kollektiva till de individualistiska. Omsorgsarbetet idag kantas av etiska  möten med det enskilda barnet till skillnad från förr då fokuset låg på rutiner och gruppen.  Vidare i resultatet beskriver förskollärarna fenomenet undervisning som en medveten process  som leds utav förskolläraren. Förskollärarnas berättelser tyder på att undervisningen sker  spontant eller planerat och alltid utifrån barnens intressen och erfarenheter. Slutsatsen av  resultatet visar att educare är det framtida förhållningssättet för att integrera omsorg och  undervisning i sin helhet för det förändrade uppdraget.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times