Affordable Access

Fotoredoks katalitske pretvorbe pirazolov

Authors
  • Petek, Nejc
Publication Date
Sep 29, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Redoks reakcije, ki potečejo po absorpciji fotonov, omogočajo pripravo in funkcionalizacijo heterocikličnih spojin pod blagimi reakcijskimi pogoji. Od teh smo se osredotočili na pretvorbe spojin s pirazolnim skeletom. Pod vidno svetlobo v prisotnosti fotoredoks katalizatorja eozina ter kisika kot oksidanta smo uspešno oksidirali 1-substituirane pirazolidin-3-one. Nastali azometin imini so uporabni gradniki v sintezi heterocikličnih spojin, kar smo pokazali z enolončno reakcijo fotokatalizirane oksidacije ter cikloadicije nastalih dipolov z inoni. Po optimizaciji reakcijskih pogojev smo tako sintetizirali nabor azometin iminov ter pirazolo[1,2-a]pirazolov. Uspešno smo oksidirali tudi 1-arilpirazolidin-3-one do pirazol-3-onov. Kot stranske produkte oksidacije pirazolidin-3-onov smo identificirali aldehide ter ketone, ki nastanejo iz substituenta na mestu N1 tvorjenih azometin iminov. Pirazolo[1,2-a]pirazoli absorbirajo vidno svetlobo, pri čemer tudi fluorescirajo. Izmerili smo nekatere optične lastnosti teh bicikličnih spojin ter prvič pripisali izpostavljenost svetlobi kot vzrok za njihovo nestabilnost v raztopini, kjer pride do odpiranja enega od pirazolnih obročev. Z optimizacijo reakcijskih pogojev smo dosegli kar 6 selektivnih pretvorb v različno substituirane pirazole. Potek reakcij je odvisen od substituentov na pirazolo[1,2-a]pirazolnem obroču ter dodanih reagentov. Predstavljene raziskave so ključnega pomena za uporabo pirazolo[1,2-a]pirazolov kot fluorescentnih označevalcev. Pirazole smo poskusili sulfonirati s fotoredoks katalizirano radikalsko adicijo. Pri tem smo uporabili sulfonil kloride, prav tako pridobljene pod fotoredoks katalitskimi pogoji. Izbranih heterocikličnih spojin nismo uspeli funkcionalizirati. Raziskavo smo zaključili z nepričakovano odkrito dvostopenjsko tvorbo dialkenil sulfonov z zaporednima radikalskima adicijama med triflil kloridom ter arilacetileni. Transformacija kljub znanim sorodnim reakcijam med triflil kloridom ter alkeni še ni bila raziskana.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times