Affordable Access

Formstabilitet i underlägg för dukning

Authors
  • Blomqvist, Lars
  • Sterley, Magdalena
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

In this study, a coaster intended for table setting has been investigated regarding shape stability in relation to the surrounding climate. The coaster was made up of paper, some of which was printed, and a fibreboard that was bonded together. Symmetry in a construction is desirable for high shape stability, which is known since before. The fact that the surfaces have a similar moisture absorption contributes to the symmetry. Boards that have a harder surface than the opposite should be sanded so that both surfaces of the board have a similar moisture absorption. The orientation of the components in a laminate can reduce or increase the asymmetry if the surfaces have different moisture absorption capacity. Symmetrical construction as well as symmetrical moisture absorption are beneficial for high shape stability. / Formstabilitetsproblematik är ett vanligt problem vid sammanlimning av trä, papper eller dylikt. I denna studie har ett underlägg avsett för dukning undersökts avseende formstabilitet i förhållande till omgivande klimat. Underlägget är uppbyggt av papper, varav vissa med tryck, och en träfiberskiva som sammanlimmats. Symmetri i en konstruktion är eftersträvansvärt för hög formstabilitet vilket är känt sedan tidigare. Att ytorna har ett liknande fuktupptag bidrar till symmetrin. Skivor som har en hårdare yta än motstående bör putsas för att skivans bägge ytor ska få ett liknande fuktupptag. Orienteringen av ingående delar i ett laminat kan minska respektive öka asymmetrin om ytorna har olika fuktupptagningsförmåga. Symmetrisk uppbyggnad likväl som symmetriskt fuktupptag är till gagn för hög formstabilitet. / Förutsägande av prestanda i en biobaserad produkt

Report this publication

Statistics

Seen <100 times