Affordable Access

Formalizace a řízení firemních procesů / Formalization and Management of the Business Processes

Authors
  • Brindžáková, Lucie
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je identifikace a popis stávajících procesů ve firmě, provedení analýzy a následně návrh řešení a optimalizace vybraného podnikového procesu. V části teoretických a metodologických východisek jsou popsány základní pojmy procesního řízení, funkční řízení, procesní řízení a rozdíly mezi oběma typy řízení, přínosy procesního řízení, PDCA cyklus, metoda Six Sigma, ISO 9001 a metoda TQM, procesní reengineering a jeho metodiky, monitorování a měření procesů a procesní analýzy. V analýze současného stavu je popsána charakteristika firmy, organizační struktura, softwarová vybavenost a procesy ve firmě. V následující kapitole je popsána optimalizace vybraného procesu. / The aim of the thesis is identification and description of company processes, analyze these processes and then suggest a solution and make optimalization of the selected process. The theoretically-methodological part include description of the basic concepts of process management, functional management, proces management and differences between both types of the management, benefits of process management, PDCA cycle, Six Sigma method, ISO 9001 and TQM method, process reengineering and methodologies, process monitoring and measurement and proces analysis. The current state analysis include description of the company, organization structure, software and processes in the company. There is description of optimalization of selected proces in the next chapter. / 155 - Katedra aplikované informatiky / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times