Affordable Access

Förväntningar och upplevelser av E-hälsa som stöd till egenvård hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt / Expectations and experiences of E-health as a support to self-care in people with heart failure : a literature review

Authors
  • Johansson, Hanna
  • Kittel, Sofia
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund  Hjärtsvikt är en folksjukdom som orsakar lidande hos de drabbade och medför dessutom ett stort ansvar för den egna hälsan. Egenvård är för personer med hjärtsvikt en viktig del för att förhindra försämringar då snabba förändringar av sjukdomstillståndet kan ske. Om den drabbade saknar den motivation eller kunskap som krävs kan det följaktligen medföra komplikationer. Sjuksköterskan har därför ett stort ansvar att utbilda och stödja den drabbade för att förhindra detta. E-hälsa kan därför vara ett bra stöd för att underlätta både för den drabbade och sjuksköterskan.  Syfte  Syftet med arbetet var att kartlägga förväntningar och upplevelser på E-hälsa som stöd till egenvård, hos personer med hjärtsvikt.  Metod  För att besvara syftet genomfördes en icke-systematisk litteraturöversikt som baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklarna inhämtades med hjälp av relevanta sökord i databaserna PubMed och CINAHL. För att säkerställa att artiklarna var av god kvalitet användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, vidare utfördes en integrerad analys där två huvudkategorier och sju subkategorier identifierades.  Resultat  Resultatet delades in i förväntningar av kommunikation och förståelsesamt upplevelser av påverkad sjukdomsförståelse som huvudkategorier. I resultatet framkom det att patienter med hjärtsvikt förväntade sig en förbättrad vårdrelation, förbättrad egenvård och ökad förståelse för sin sjukdom. Vidare upplevde patienterna ökade kunskaper om egenvård vid hjärtsvikt vilket medförde förbättrad egenvård. Dessutom upplevdes en förbättrad kontakt med sjukvårdspersonal och ökad motivation till att fortsätta med goda rutiner. Problem med tekniken var en vanlig komplikation.  Slutsats  I den aktuella litteraturöversikten framkom det att många ansåg E-hälsotjänster som ett bra stöd till egenvård då de fick en ökad förståelse för sin sjukdom. Fynden anses därför vara ett stöd för att finna egenvårdsbalans. Vidare forskning av ämnet anses dock vara nödvändigt för att resultatet ska kunna betraktas som överförbart.  / Background  Heart failure is a widespread disease that causes suffering for those who are affected and brings a great deal of responsibility of their own health. Self-care plays a crucial part in preventing deterioration for people with heart failure, since rapid changes of the medical condition can occur. If the affected lacks the required motivation or knowledge, it can consequently lead to complications. Therefore, the nurse has a great deal of responsibility to educate and aid the affected to prevent this. E-health is for that reason believed to be a good support to facilitate for both the affected and the nurse.  Aim  The aim was to describe expectations and experiences of E-health as a support for self- care, among people with heart failure.  Method  A non-systematic literature review based on 15 scientific articles was made to answer the purpose. Both qualitative and quantitative articles were included. The articles were collected using relevant keywords in the data bases PubMed and CINAHL. To ensure that the articles were of good quality, the assessment basis of Sophiahemmet University were used. Furthermore, an integrated analysis was performed where two main categories and seven subcategories were identified.  Results  The result was divided into the two main categories expectations of communication and understanding and experiences of affected understanding of the disease. It emerged in the result that patients with heart failure expected improved care relationship, improved self- care and improved understanding of one’s disease were expected. Furthermore, increased knowledge about self-care in heart failure was experienced, which led to improved self- care. Additionally, there was an improved contact with healthcare staff and an increased motivation to proceed with good practices. The most common complication were problems with the E-health technology.  Conclusions  The current literature review emerged that many considered E-health as a good support for self-care as they gained an increased understanding of one’s disease. The findings are therefore considered to be a support to find self-care balance. However, further research of the subject is considered necessary for the result to be considered transferable. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times