Affordable Access

Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan / Prerequisites for collaboration between compulsory school and compulsory special needs school : consequences for pupils in compulsory special needs school

Authors
  • Björk, Gabriella
  • Maria, Eriksson
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. Resultatet visade att respondenternas uppfattning kring samverkan är positiv och att det är viktigt med samverkan då det kan stärka värdegrundsarbetet och bidra till ökad förståelse för olikheter, ökad samsyn och kollegialt lärande. Respondenterna framhöll dock att samverkan i sig inte får vara syftet utan att det måste finnas ett tydligt syfte och mål med samverkan som man tillsammans strävar efter att uppnå. Samverkan kan för eleverna i grundsärskolan bidra till ökad måluppfyllelse, utveckling och socialt utbyte. I de fall det är brist på struktur, eller om aktiviteterna inte är anpassade efter elevernas förmåga och behov kan dock samverkan leda till utanförskap och minskad delaktighet. Det uppgavs också att vissa elever kan känna otrygghet om det blir för många olika människor runt dem, och att det kan finnas risk för att grundsärskolans elever blir objekt för att andra ska lära sig om funktionsnedsättningar. Förutsättningar för samverkan är en tydlig ledning vilken är positivt inställd till samverkan, tydliga mål och en organisation med tillräckliga resurser och mötesstrukturer som ger tid och möjlighet till samplanering och kollegialt lärande. Hinder uppgavs av respondenterna kunna vara personalens inställning och attityder till samverkan samt tidsbrist. Resultatet analyserades utifrån sociokulturella begrepp, systemteori och KASAM.  / The study consists of qualitative data with quantitative elements in which the collection of empirical data was conducted through semi-structured interviews and web surveys. The purpose of the study was to study the perceptions of principals, teachers, special needs teachers, special educators and pupil assistants in compulsory school and compulsory special needs school in a county in Sweden, about the interaction between compulsory school and compulsory special needs school. Also, what are the prerequisites for collaboration between school forms, and how does it affect students in compulsory special needs school? The results showed that the respondents' perception of collaboration is positive and that it is important with collaboration as it can strengthen value-based work and contribute to increased understanding of differences, increased consensus and collegial learning. However, the respondents pointed out that collaboration must not be the aim, there must be a clear purpose and goal of collaboration which the school staff together strive to achieve. Collaboration can, for the students in the compulsory special needs school, contribute to greater goal achievement, development and social exchange. However, in cases where there is a lack of structure, or if the activities are not adapted to the students' ability and needs, collaboration can lead to exclusion and reduced participation. It was also stated that some students may feel insecure if there are too many different people around them, and that there may be a risk that the pupils of the compulsory special needs school become objects for others to learn about disabilities. Prerequisites for collaboration are a clear leadership that is positively set for collaboration, clear goals and an organization with enough resources and meeting structures that provide time and opportunity for planning and collegiate learning. Obstacles stated by the respondents may be the staff's attitudes towards collaboration and lack of time. The results were analysed on basis of sociocultural concepts, systems theory and KASAM.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times