Affordable Access

Förstalinjechefers upplevelser av HR-funktionen och dess synliga roller : En kvalitativ studie inom kommunal verksamhet i Värmland.

Authors
  • Bolstad, Moa
  • Pisoni Sundahl, Thea
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Undersökningens fokus är att belysa upplevelser av just förstalinjechefer inom kommunal verksamhet då vi önskar söka en bättre förståelse för hur cheferna upplever HRs stöd för att eventuellt kunna förbättra HR som servicefunktion. Studien riktar in sig på kommunal verksamhet då mycket av de befintliga teorier och modeller som finns är baserade vinstdrivande företag och vi anser att det finns en kunskapsbrist inom området. Studien är främst riktad som ett verktyg till HR men skildrar också kunskap som cheferna också kan ha användning av för att förstärka sitt samarbete med HR.Undersökningen är av kvalitativ ansats och genomfördes som djupintervju. Målstyrt- och snöbollsurval låg till grund för att komma i kontakt och välja respondenter. Intervjuguiden som är semistrukturerad består av frågor anpassade efter litteratur och teoriavsnitt enligt teorier som bland annat HRs värde, profession, hur HR får engagemang samt rollmodeller som beskriver HRs olika förhållningssätt gentemot cheferna.Resultatet visar bland annat på att cheferna uppfattar HR som diffust. Det finns brister vad gäller chefernas uppfattning av HRs syfte, arbetsbeskrivning och mandat. Det framkommer också att flertal chefer inte vet var man ska vända sig och med vilka frågor. Undersökningen visar också att förstalinjechefer endast ser roller som berör deras eget område och att viss förståelse saknas för HRs resterande arbetsuppgifter. Detta kan i sin tur leda till missnöje och missförstånd mellan parterna. Slutligen finns det områden i samarbetet mellan parterna som kan förbättras för att stärka ett samarbete. Däribland förbättra och tydliggöra kommunikation, främja relationen parterna emellan samt se över att HR har de resurser som krävs för att möta chefernas förväntningar och önskemål. Till exempel genom att anställa fler HR personal för att kunna fördela och prioritera arbetet bättre.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times