Affordable Access

Första linjens chefers föreställningar om ledarskap / Perspectives of first-line managers on leadership

Authors
  • Miroian, Nina
  • Samuelsson, Ludvig
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studien syftar till att undersöka första linjens chefers (som är chefer för verksamheter inom socialtjänstens äldre- och funktionshinderomsorg) föreställningar kring ledarskap. För att uppnå detta mål användes en kvalitativ metod där första linjens chefers föreställningar analyserades. Dessa chefer deltog i poddar om ledarskap, vilka var tillgängliga på Spotify.  Empirin togs fram genom att lyssna på dessa poddar och studera innehållet. Sedan genomfördes en tematisk analys av materialet. Totalt kunde sju teman identifieras i det analyserade materialet. Resultatet visade att det fanns vissa gemensamma föreställningar kring ledarskap bland första linjens chefer. Två av dessa var att cheferna ansåg att det är viktigt att vara en närvarande chef och att vara genuin i sitt ledarskap. Det visar på att första linjens chefer anser att det är viktigt att vara närvarande och engagerad i sina medarbetare och att vara äkta och autentisk i sin ledarroll. Vidare visar resultatet att det finns en skillnad på föreställningar kring de olika system som man arbetar i. En del chefer ansåg att dessa är till hjälp medan andra såg det mer som en arbetsbörda som tar tid från andra arbetsuppgifter som dessa chefer anser vara viktigare.  För att analysera resultatet användes symbolisk interaktionism och transformationellt ledarskap som teoretiska perspektiv. Symbolisk interaktionism fokuserar på hur människor konstruerar mening och interagerar med varandra genom symboler och sociala beteenden. Transformationellt ledarskap innebär att ledaren inspirerar och motiverar sina anställda genom att sätta visioner och mål, samt att främja deras personliga och professionella utveckling. / The study aims to examine the conceptions of leadership among first-line managers (who are managers within social services for the elderly and individuals with disabilities). To achieve this goal, a qualitative methodology was employed to analyze the conceptions held by these managers. They participated in leadership-themed podcasts available on Spotify. The empirical data was generated by listening to these podcasts and studying their content, followed by a thematic analysis. In total, seven themes were identified from the analyzed material. The findings indicate the existence of shared conceptions of leadership among first-line managers. Two of these conceptions highlight the importance of being a present leader and displaying genuineness in one's leadership. This implies that first-line managers consider it crucial to be engaged and involved with their employees and to exhibit authenticity and genuineness in their leadership roles. Furthermore, the results demonstrate variations in conceptions regarding the different systems in which these managers operate. Some managers perceive these systems as helpful, while others view them as burdensome, taking time away from other tasks they consider more important. Symbolic interactionism and transformational leadership were utilized as theoretical perspectives to analyze the findings. Symbolic interactionism focuses on how individuals construct meaning and interact with one another through symbols and social behaviors. Transformational leadership entails inspiring and motivating employees through the establishment of visions and goals, as well as fostering their personal and professional development.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times