Affordable Access

Förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation

Authors
  • Jansson, Sara
  • Johansson, Charlotte
  • Magnell, Sandra
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Förskollärarens ansvar att dokumentera barns utveckling och lärande har sedan länge haft en betydande roll i förskolans verksamhet. Sedan 1998 då förskolan blev en del av det svenska utbildningsystemet har dokumentation använts som ett hjälpmedel för att utforma en verksamhet enligt läroplanens intentioner. Syftet med studien var att analysera förskollärares uppfattningar av pedagogisk dokumentation. I resultatet redovisas förskollärarnas olika uppfattningar om fenomenet vilket visar på stor variation. För insamlandet av data har metodtriangulering använts i form av enkätundersökning samt uppföljande intervjuer. Materialet har tolkats och analyserats utifrån en fenomenografisk ansats.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times