Affordable Access

Förskollärares syn på fysisk aktivitet och hur det ges uttryck i förskolans verksamhet : - / Preschool teachers views on physical activity and how it is reflected in preschool activites : -

Authors
  • Sjöstedt, Sandra
  • Pihlblad, Therese
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar, inställningar och tankar kring den fysiska aktiviteten i förskolan. Empirin till studien har kommit till från en kvalitativ forskningsansats genom semistrukturerade intervjuer av åtta förskollärare på fem förskolor i olika kommuner i Skåne. En av förskolorna arbetar med hälsoinriktning där både fysisk aktivitet, kost och vila är i fokus. De andra förskolorna vi utförde intervjuer på har inte någon hälsoinriktning. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet samt begreppet proximala utvecklingszonen har vi tolkat vårt material. När vi analyserade vårt material undersökte vi skillnaden mellan förskollärarnas förhållningssätt gällande den fysiska aktiviteten. Resultatet visade att förskollärarens förhållningssätt och arbetsmetoder är avgörande när det handlar om hur fysiskt aktiva barn är i förskolan. Förskollärarna som arbetar med hälsoinriktning får kompetensutveckling och betonar hur viktigt det är, medan de andra förskollärarna berättar att det är något som de saknar och alla är eniga om att det behövs. Slutsatsen är att barnen är beroende av förskollärarnas förhållningssätt och arbetsmetoder när det kommer till deras möjligheter att vara fysiskt aktiva.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times