Affordable Access

Förskolepedagogers uppfattning om barns delaktighet vid utomhusvistelse

Authors
  • Holmström, Kristoffer
  • Wallgren, Matilda
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Vi vill med detta examensarbete skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i samband med utomhusvistelse. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. Intervjuerna som har genomförts har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och frågeställningarna som har använts för att få syn på några förskollärares attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen är: hur förhåller sig förskollärarna till delaktighet och vid utomhusvistelse samt hur arbetar förskollärarna med delaktighet vid utomhusvistelsen? Resultaten från intervjuerna visar att förskollärarna till stor del har en gemensam attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen. Den gemensamma attityden är att det är förskollärarnas ansvar att skapa möjligheter till att barnen är delaktiga i förskolans verksamhet samt att utomhusvistelsen skapar goda möjligheter för det. Förskollärarna anser att delaktighet är något som barnen ska undervisas i. De ska vidare skapa en gemenskap och trygg miljö där barnen kan få möjlighet att utrycka sig och dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Skillnaden mellan informanternas attityder var när det gäller nackdelar och fördelar med utomhusvistelsen. Alla informanter kunde se fördelar men några såg även nackdelar med det. Att barnen kan vara mer fria och skapa mindre grupper att leka i ses av några förskollärare som en fördel, eftersom det skapar förutsättning för delaktighet. En nackdel med utomhusvistelse är enligt några förskollärare att barnen kan skapa exkluderade situationer genom att personalen inte kan uppmärksamma alla situationer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times