Affordable Access

Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang i skolan / The ability to see into the future, a potential way to create engagement in school

Authors
  • Engström, Pontus
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Sammanfattning/Abstract Engström, Pontus (2021). Förmågan att se in i framtiden, en möjlig väg till engagemang iskolan. Specialpedagogprogrammet/Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutvecklingoch ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Syfte och frågeställningar Syftet har varit att belysa hur pedagoger kan använda målteorier för att förbättra omotiveradeelevers engagemang i skolarbete. Frågeställningar:På vilket sätt kan framtidsmål kopplas till elevers engagemang för skolarbete? Preciserade frågeställningar: - Vilket samband finns mellan framtidsmål och engagemang i skolarbete? - Vilka typer av mål visar på störst samband med hög motivation? Teori Studien har granskat resultatet genom Illeris inlärningsteori och Self determination theory(SDT) som beskriver grundläggande behov som behöver uppfyllas för att motivation ska kunnauppstå. Metod Studien har använt blandade metoder som inhämtningsunderlag, de kvantitativa delarna harhämtats in via SEI (student engagement instrument), en metod som används världen över föratt mäta elevers engagemang och sammanfatta det i en siffra (Fredericks et al, 2004). Dennasiffra har sedan jämförts med en mer kvalitativ enkät, där eleverna har fått beskriva sinaframtida mål på ett friare sätt. Delar från den kvalitativa delen har sedan med inspiration frånHammersleys metod för flermetodsforskning, använts för att identifiera mönster i resultaten(Bryman, 2011). Resultat Resultatet visar på en korrelation mellan elevers engagemang för skolan och hur väl utformademål och delmål de har. Elever som har välformulerade mål uppvisar högre engagemangspoängi snitt än elever som inte har det, de elever som anser att skolan är relevant för att uppnå sinaframtida mål visar också på högre engagemang än elever som inte gör det. Någon optimal tidshorisont för framtida mål har inte kunnat identifieras med hjälp av dennaundersökningsmetod. Specialpedagogiska implikationer Målorienterade arbetssätt kan utifrån studiens resultat antas fylla en funktion i arbetet med attförbättra elevers engagemang för skolan. För att skapa autonom motivation enligt SDT ter siganvändningen av mål och delmål som en lämplig arbetsmetod att utgå från.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times