Affordable Access

Förhållningssätt till flerspråkighet : En studie om elevers attityder till sin egen flerspråkighet samt deras lärares uppfattning av flerspråkighet / Attitudes to multilingualism : A study om pupils' attitudes towards their own multilingualism and their teachers' perception of multilingualism

Authors
  • Harbi, Sarah
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka vilket förhållningssätt några tillfrågade flerspråkiga elever har till sin egen flerspråkighet. Det är även av intresse att undersöka hur lärare ser på flerspråkighet för att kunna jämföra med elevernas svar. Resultatet visar bland annat att det förekommer positiva inställningar till flerspråkighet bland elever och lärare. Samtliga anser exempelvis att flerspråkighet är en fördel i samhället. Resultatet visar också att det bland eleverna även förekommer motsägelsefulla attityder till den egna flerspråkigheten. Samtidigt som de anger att flerspråkiga är attraktiva på arbetsmarknaden så undviker de medvetet att använda sin flerspråkighet när de själva arbetar. En kvalitativ metod har använts och sex semistrukturerade intervjuer har genomförts varav fyra med elever och två med lärare. Den hermeneutiska ansatsen har tillämpats vid analys av resultatet. Slutsatsen som dras är att flerspråkiga elever är positiva till flerspråkighet men reflekterar inte över hur den kan användas för att gynna deras språkutveckling.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times