Affordable Access

Företagslegitimitet : Hur företag använder årsredovisningar / Corporate legitimacy : How companies use annual reports

Authors
  • Grip, Cornelia
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Företag deltar i en ständig process av legitimitet som tillåter dem att konkurrera inom sinmarknad. Legitimitet hjälper företag att bibehålla sin marknadsställning och baseras påföretags beteende. Uppsatsen syftar till att undersöka hur årsredovisningar används av företagför att behålla sin legitimitet genom företagsvärderingar. I sökandet inom ämnet hittades liteeller ingen tidigare forskning som undersöker hur svenska företag behåller legitimitet genomföretagsvärderingar i årsredovisningar. Intresset för ämnet kom från hur svenska företag kananvända årsredovisningar. Detta formade syftet för uppsatsen, dvs. för att få en bättre bildöver hur svenska företag kan använda årsredovisningar för att behålla sin legitimitet genomföretagsvärderingar. Uppsatsen har använt sig av nyinstitutionell teori för att analysera ochtolka den data som samlades in från aktiebolag. Uppsatsen kommer fram till att företag kananvända årsredovisningar som en form av strategi för att behålla sin legitimitet.Årsredovisningar användas för att visa de mål, värderingar, syften och utveckling som företaghar för att behålla legitimitet. Företag kan även visa upp de åtgärder de vidtar för att förbättrasin verksamhet och samhället i stort, något som kan ge företag trovärdighet om dessa åtgärderstämmer överens med de normer och värderingar samhället i stort har. Årsredovisningaranvänds på ett sätt som skapar tilltro till företaget. Om företag har hög legitimitet litarallmänheten mer på det som företaget visar och står för vilket skulle även kunna hjälpa attattrahera arbetskraft.  / Businesses participate in an ongoing legitimization process that allows them to competewithin their markets. Legitimization helps companies maintain their business and marketposition and stems from corporate behaviour. This essay examines how annual reports areused by businesses to maintain their legitimacy through organization values. There is little orno research regarding how Swedish organizations maintain legitimization throughorganization values in annual reports. The interest for the subject comes from how Swedishcompanies use annual reports. This formed the purpose of the essay, to get a betterunderstanding over how companies can maintain legitimization. This essay uses neoinstitutional theory to analyse and interpret how companies utilize annual reports to maintainlegitimacy. The essay concludes the strategies that companies can use annual reports to showtheir companies’ goals, values, purpose, and developments that can maintain legitimacy.Companies can also show measures taken to improve themselves and society at large,something that could give companies trustworthiness if their actions are consistent with thenorms and values of society. Annual reports are used in a way that creates trust in thecompany. If the company have high legitimization then the public will trust them more andcould also help attract employees to the company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times