Affordable Access

Föräldrars erfarenheter av sjukhusvård till deras barn med autism: en litteraturstudie

Authors
  • Larsson, Johanna
  • Öström, Hannah
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Autism är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som en person har livet ut, 1.7 % av världens befolkning beräknas ha diagnosen autism. De autistiska dragen visar brister i social kommunikation och social interaktion, ett begränsat och upprepande beteendemönster samt fokuserade specialintressen. Autism har ofta en samsjuklighet med flera andra tillstånd, svårigheter och sjukdomar. Hela familjen påverkas emotionellt och ekonomiskt när en familjemedlem har autism. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars erfarenheter av sjukhusvård till deras barn med autism. Metod: Deskriptiv litteraturstudie som sammanställt tio vetenskapliga artiklar. Huvudresultat: I resultatet framkom det att föräldrar beskrev att deras barn med autism upplevde sensoriska utmaningar i sjukhusvården. Det innebar en stor sensorisk stress med en påfrestande ny miljö och vårdpersonalens beröring vid undersökning och behandling. Kommunikationssvårigheter gjorde att barnen hade svårt att förmedla känslor och smärta. Föräldrarna upplevde att vårdpersonalen därför hade svårt att göra en rättvis bedömning och behandling. Resultatet visade att enligt föräldrarna behövde vårdpersonalen kompetens om autism för att kunna ge rätt bemötande till varje enskilt barn. Det framkom också att föräldrarna hade stor kunskap om sitt barns beteende och strategier och att vårdpersonalen hade stor nytta av att respektera och använda denna kunskap. Slutsats: Det visade sig vara viktigt att sjuksköterskan minimerade de sensoriska intrycken genom att värdera om undersökningar, förflyttningar och ny personal verkligen behövdes. När en sjuksköterska hade kompetens om autism kunde föräldrarnas kunskap nyttjas, säker vård främjas samt att barnens vårdupplevelse förbättrades. / Background: Autism is a neuropsychiatric disability that a person has for life, 1.7% of the world population is estimated to have an autism diagnosis. The autistic features show shortcomings in social communication and social interaction, a limited and repetitive pattern of behavior and focused special interests. Autism often has a comorbidity with several other conditions, difficulties and diseases. The whole family is affected emotionally and financially when a family member has autism. Aim: The aim of the literature study was to describe parents' experiences of hospital care for their children with autism. Method: Descriptive literature study that compiled ten scientific articles. Main results: The results showed that parents described that their children with autism experienced sensory challenges in hospital care. This meant a great deal of sensory stress with a stressful new environment and the healthcare professionals touch during examination and treatment. Communication difficulties made it difficult for the children to convey feelings and pain. The parents experienced that healthcare professionals had difficulty making a fair assessment and treatment. The results showed that according to the parents, the healthcare professionals needed competence about autism in order to be able to give the right treatment to each individual child. It also emerged that the parents had a great deal of knowledge about their child's behavior and strategies and that the healthcare professionals benefited greatly from respecting and using this knowledge. Conclusion: It turned out to be important that the nurse minimized the sensory impressions by evaluating whether examinations, transfers and new staff were really needed. When a nurse had competence in autism, the parents' knowledge could be used, safety care promoted, and the children's care experience improved.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times