Affordable Access

Flödeseffektivisering av däckbytesprocess : En fallstudie inom produktion / Flow effeciency of tire change : A case study in production

Authors
  • Avramsson Volcini, Kristina
  • Naiem, Ritta
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna studie har undersökt och identifierat vilka utmaningar och slöserier som en däckbytesprocess står inför. Förvaltningen som författarna valt att pröva teorier på är Servicekontoret i Borås Stad. Produktionsprocessen i fråga är: Däckbytesprocessen.Syftet med studien var att undersöka hur det går att flödeseffektivisera en däckbytesprocess. Teorier prövades på Servicekontoret för att se vilka störningar som fanns och vad som kan göras för att minimera effekterna av dessa. Studien har även analyserat vilka utmaningar en däckbytesprocess behöver hantera och vad som kan göras för att bearbeta dessa utmaningar. Metoder som använts för att samla in data är kvalitativa- och semistrukturerade intervjuer, litteraturstudier samt egna observationer utifrån genomförda studiebesök. Värdeflödesanalys visar både nuläge och ett önskat framtidsläge. Resultat av studien visualiserar ett nuläge med en värdeflödeskarta. Analysen visar att den värdeskapande tiden i processen endast är 7 %. Processen har ett stort buffertlager inne i produktionslokalen för att minska effekterna av störningar. Störningar för processen är exempelvis att kunden inte kommer på bokad tid eller att utrustningen inte fungerar vilket innebär att processen stannar upp. Med ett förebyggande underhåll (TPM) av maskiner och utrustning i processen kan buffertlagret sänkas. En minskning av buffertlagringen kommer att bidra till ett bättre flöde in till däckverkstaden. Utrymme på golvet skulle frigöras då det inte skulle ligga så många däck i bufferten. Ergonomin kan bli mycket bättre om enheterna hanteras på höj- och sänkbara vagnar. Beslutet i val av däcksort dubbade eller odubbade kan omprövas och utvärderas eftersom dubbade däck bidrar till utsläpp av hälsofarliga partiklar. Slutligen kan verkstaden och förvaltningen dra nytta av ett aktivt och strukturerat förbättringsarbete med verktyg såsom 5S. Med föreslagna åtgärder kan den värdeskapande tiden i processen ökas från 7 % till 15 %. / This study has examined and identified the challenges and waste that a tire change process faces. The administration that the authors have chosen to test theories on is the Service Office in the City of Borås. The production process in question is: the tire handling process. The purpose of the study was to investigate how it is possible to streamline a production process. Theories were tested at the Service Office to see what disturbances existed and what could be done to minimize the effects of these. The study has also analyzed what challenges a production process needs to handle and what can be done to process these challenges. Methods used to collect data are qualitative and semi-structured interviews, literature studies and own observations based on completed study visits. Value flow analysis shows both the current situation and a desired future situation. Results of the study visualize a current situation with a value flow map. The analysis shows that the value-creating time in the process is only 7%. The process has a large buffer layer inside the production premises to reduce the effects of disturbances. Disruptions to the process are, for example, that the customer does not arrive on time or that the equipment does not work, which means that the process stops. With Total Productive Maintenance (TPM) of machines and equipment in the process, the buffer stock can be reduced. A reduction in buffer storage will contribute to a better flow into the tire workshop. Space on the floor would be freed up as there would not be as many decks in the buffer. Ergonomics can be much better if the units are handled on height-adjustable trolleys. The decision in the choice of tire type studded or unstudded can be reconsidered and evaluated because studded tires contribute to emissions of hazardous particles. Finally, the workshop and the administration can benefit from active and structured improvement work with tools such as 5S. With proposed measures, the value-creating time in the process can be increased from 7% to 15%.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times