Affordable Access

Flexibilní pokladní systém pro služby / Flexible cash system for services

Authors
  • mužík, tomáš
Publication Date
Jun 20, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práca sa zameriava na rozbor a rozšírenie pokladničného systému pre bazénový komplex a rozoberá možnosti použiteľnosti pre ďalšie služby využívajúce prístupový systém. Obsahuje diskusiu o výhodách a nevýhodách rozdelenia systému na trojvrstvovú architektúru, ako aj diskusiu o využiteľnosti návrhových vzorov, či použitie CRUD operácií. Analyzuje potreby konfigurovateľnosti funkcií a obmedzenie konštánt v kóde. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať pokladničný systém, ktorý bude prepojený s priradeným prístupovým systémom a nastaviteľnou funkcionalitou pre potreby rôznych typov služieb. Pokladničný systém je jednoduchý a efektívny na ovládanie pri plnení požiadaviek. Program je napísaný v jazyku C\# na platforme .NET a používa Microsoft SQL databázu. Program ďalej obsahuje balíček regresných testov pre kontrolu hlavnej funkcionality potrebnej pre ďalší vývoj. Záver rozoberá skúsenosti pri nasadení systému v praxi a následné rozširovanie podľa požiadaviek zákazníkov. / The focus of this thesis is the analysis and extension of an existing swimming pool complex POS (point-of-sale) system, to enable the use of the system in various services that require the use of an admission system. This thesis discusses about the advantages and disadvantages of splitting the system into a three layer architecture, as well as usability of design pattern and CRUD operations. Furthermore, this work analyzes the configurability needs of functions, and limitation of constants in the code. The aim of this work is to design and implement a POS system connected to an assigned admission system, configurable for needs of various services. The POS system is effective and easy to use. The program is written in the C\# language, on the .NET platform, and employes the use of Microsoft SQL database. In addition, the program contains a package of regression tests for the purpose of checking the main functionality required for additional evolution. The final part of this work deals with the experience gained by deploying the system in practice, and further expansion of the program according to the needs of clients.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times