Affordable Access

"Fler förstår mer tack vare TAKK" : Hur pedagoger använder och värderar TAKK i förskolan

Authors
  • Karlsson, Rebecka
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med min studie är att undersöka hur pedagoger värderar samt använder verktyget Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) med särskilt avseende på flerspråkiga barns möjligheter att bli delaktiga i aktiviteter. Metoden jag har valt för denna studie är intervjuer med ett kvalitativt angreppssätt. Jag har intervjuat fyra stycken pedagoger varav en är barnskötare och de tre andra är förskollärare. Resultatet visade att informanterna hade en positiv inställning gällande TAKK och de ansåg att med hjälp av verktyget kan flerspråkiga barn få känna sig förstådda och också förstå pedagoger. De nämnde även att det är lätt att glömma bort verktyget om det inte används kontinuerligt i arbetslaget.  / The purpose of my study is to investigate how educators value and use the signs as alternative and complementary communication tools (TAKK) with particular reference to the ability of multilingual children to participate in activities. The method I have chosen for this study is interviews with a qualitative approach. I have interviewed four educators, one of whom is a nanny and the other three are preschool teachers. The result showed that informants had a positive attitude about TAKK and they felt that using the tool, multilingual children could feel understood and understand educators. They also mentioned that it is easy to forget if it is not used continuously in the work team.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times