Affordable Access

Finns det samband mellan förskollärares attityd till jämställdhetsarbete och deras medvetenhet till stereotypa könsuppfattningar? : En kvantitativ enkätstudie / Is there a correlation between preschool teachers' attitude to gender equality work and their awareness of gender stereotypes? : A quantitative survey study

Authors
  • Tångring, Erica
  • Nilsson, Linnéa
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns samband mellan förskollärares attityd till jämställdhetsarbete och deras medvetenhet om stereotypa könsuppfattningar i förskolan. För att utföra detta har vi gjort en kvantitativ studie där metoden för att samla in data var enkäter. Enkäterna bygger på tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar inom området. Den forskning som vi har sökt fram syftar till att skapa större förståelse för arbete med jämställdhet i praktiken i förskolan, förskollärares medvetenhet om stereotypa könsuppfattningar samt förskollärares attityd till jämställdhetsarbete. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt Davies (1989) idéer om hur värden kopplade till människans biologiska kön är socialt konstruerade. I resultatet av studien ansåg majoriteten av förskollärarna i vår undersökning att jämställdhetsarbete med barnen är mycket viktigt i förskolan. Resultatet visade även att förskollärarnas medvetenhet till stereotypa könsuppfattningar varierar. De slutsatser som drogs utifrån studien visar att det inte existerar samband mellan förskollärares attityd till jämställdhetsarbete och deras medvetenhet till stereotypa könsuppfattningar. Utifrån studiens resultat anser vi att det bör forskas mer inom detta ämne. Vidare studier skulle exempelvis kunna analysera förskollärares attityder till jämställdhet samt deras medvetenheten till stereotypa könsuppfattningar, detta genom observation och djupintervju för att få en djupare kunskap inom ämnet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times